مروری بر شناخت بیماری ALS (آمیوتروفیک لاترال اسکلروز)به همراه گزارش یک مورد بیماری با علائم موضعی و سیر آهسته

بیماری آمیوتروفیک لاترال اسکلروز یا بیماری نورون محرکه (Motor Neuron Disease= MND) بعلت گرفتاری نورون های حرکتی قشر مغز، ساقه مغز و نخاع با علت ناشناخته پدید می آید و اغلب در سنین 65 تا 75 سالگی ظاهر می شود. ندرتاً در جوانان و بعضا بطور ارثی (5-10 درصد موارد) پدید می آید. شیوع آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است و در حدود یک تا دو درصدهزار می باشد. از بروز علائم تا فلج کامل دوره بیماری تقریبا 3 سال بوده و ندرتاً 5 تا 10 سال ادامه می یابد.

علت بیماری

شرایط اقلیمی و تغذیه ای در بروز بیماری موثر شناخته نشده است. اثر تماس طولانی با حوزه مغناطیسی قوی و فعالیت های ورزشی سنگین در بروز بیماری مشکوک بوده است. همچنین مواد غذایی گلوتومات، سموم و سیگار احتمالا در بروز بیماری دخیل می باشد. بیماری در تعدادی از سربازان آمریکایی که در جنگ خلیج فارس شرکت کرده بودند مشاهده شده است. زیادی بعضی از المانها مانند منگنز، سرب، آلومینییوم، سیلینیم و … در آب و غذا شاید در بروز بیماری نقش داشته باشند. در مورد علل ویروسی و اختلال ایمنی و مسمومیت ها سالها تحقیق بعمل آمده و هیچ کدام تایید نشده است. چشمگیرترین یافته در سالهای اخیر کشف ژن SOD-1 (ژن مس/روی سوپراکسیددسموتاز1-) و ژن های APOE/ ALSIN/ SMN در حدود 20 درصد بیماران ALS بخصوص در نوع ارثی و نوع جوانان بوده است. آسیب سلولی بعلت زیادی گلوتومات و رادیکالهای آزاد با استرس اکسیداتیو پدید می آید. گلوتامات ترکیب اسید آمینه با عملکرد تحریکی قوی در مراکز عصبی بطور طبیعی وجود داشته و زیادی آن باعث مسمومیت نورونی و آسیب سیناپس ها می گردد. در مسمومیت با موادی نظیر نخود(Chick Peas)  و در بیماری Lathyrism (مسمومیت مواد تمیز کننده چرم) آسیب سلول های حرکتی مراکز عصبی به علت زیادی گلوتامات پدید می آید. در ALS با کم شدن بازجذب گلوتامات (برداشت مجدد) از سیناپس ها میزان گلوتامات آزاد در مایع نخاع و خون زیاد می شود. تحریک زیادی غشاء نورون ها باعث انتقال زیاد کلسیم به داخل سلول ها و تشدید فعالیت گزانتین اکسیداز، فسفولیپداز و نیتریک اکسید و نهایتا موجب آسیب میتوکندریها می شود.

اختلال ایمنی در 10-15 درصد بیماران مبتلا ALS با گاموپاتی میتوکندریال و افزایش ستیوکین ها مشاهده شده است. در سایر بیماری های مراکز عصبی، ویروس ها از طریق ایجاد اختلال ایمنی به نورون های حرکتی آسیب می رسانند ولی هر گونه تحقیقات در مورد علت یابی و درمان ALS از طریق تغییرات ایمنی بی نتیجه بوده است.

اختلال در نوروفیلمنت ها و میکروتوبولها بعلت تغییر در زنجیره پروتئینی پری فرین داخل سلول و آکسونهای سلولهای شاخ قدامی نخاع بیماران ALS وجود دارد. موتاسیون ژن Tau باعث تولید پروتئین خاص در میکرتوبول ها در نورون های مغز و نخاع بیماران مبتلا به کمپلکس بیماری دمانس فرونتوتمپورال ، پارکینسون و ALS میگردد. این ژن در کروموزوم 17 قرار دارد.

علائم بالینی

بیماری مدتها قبل از اینکه علائم بالینی بروز کند شروع شده و رشته های عضلانی اندامها و زبان تحریکات خودبخودی بعلت دنرواسیون نشان می دهد. شروع علائم ابتدا موضعی بوده سپس منتشر می گردد. از نظر بالینی اغلب علامت در یک اندام شروع شده و بعدها در سایر اندامها ظاهر میشود. در 25 درصد موارد بیماری از ناحیه حلق و زبان (بولبر) شروع می شود و در بعضی دیگر بیماری از قسمت های انتهایی اندامها شروع می شود و شبیه علائم نوروپاتی تظاهر می کند. در یک درصد موارد هم ضعف عضلانی در عضلات تنفسی و قفسه سینه بروز می نماید. در 10 درصد موارد فلج شبیه شلی دوطرفه بازوها و دستها جلب توجه میکند. با پیشرفت تدریجی بیماری مشکل انجام اعمال مربوط به حرکات دستها و فوت دراپ (افتادگی پاها) و مشکل تکلم و ضعف صدا و بلع و نیز گریه و خنده بی اختیار (فلج کاذب سودوبولبر) وجود دارد. گرفتگی عضلات اندامها و پرش ریز عضلات (فاسیکولاسیون) در معاینه مشاهده می شود. مشکل بلع موجب سوء تغذیه و لاغری و آسپیراسیون غذا و مایعات به راههای تنفسی گردیده، ضعف عضلات پشت گردن باعث افتادگی سر به طرف سینه شده، در مرحله پیشرفته تنگی نفس باعث اختلال خواب می گردد و ناتوانی بیمار موجب افسردگی می شود. در بعضی موارد که بیماری ALS با دمانس فرونتوتمپورال همراه است اختلال تکلم و اختلال حافظه و شناخت بهمراه سایر علائم وجود دارد و در MRI مغزی تحلیل نواحی فرونتوتمپورال مشاهده می شود.

در بیماران ALS با علائم توام با دژنرسانس سیستمیک، اختلال اعصاب اتونوم، اکستراپیرامیدال، فلج حرکات چشم و اسفنکتر مشاهده میشود.

یافته های پاراکلینیکی

محض رد سایر بیماریها که علائم شبیه ALS ایجاد می کنند، انجام آزمایش های شمارش خون، سطح B12 سرم عناصر بیوشیمی خون، CPK، HIV، TSH، و PTH (هورمون پاراتیروئید) و بررسی های لازم در رابطه با رد بیماریهای بدخیمی و میاستنی گراو بعمل می آید.

در ALS افراد جوان بررسی ژنتیک از نظر ژن SOD-1، درموارد مشکوک به بیماریهای التهابی و عفونی و در CIDP (پلی نوروپاتی دمیلینیزان مزمن التهابی) و لنفوم امتحان مایع نخاع لازم است. بیوپسی عضله کمک تشخیصی نمیکند. در بررسی الکترو فیزیولوژی هدایت عصبی حسی و حرکتی طبیعی است. بعلت کاهش تعداد اکسونها ممکن است دامنه CAMPS کاهش پیدا بکند.

الکترو میوگرافی (EMG) در تشخیص ALS کمک شایسته می کند. امواج خودبخود ناشی از تحریک عضله بعلت دنرواسیون بصورت فیبرولاسیون و امواج شارپ مکرر مشاهده می شود و در انقباض ارادی واحدهای حرکتی بصورت کمپلکس های بزرگ با دامنه و ولتاژ زیاد در بیشتر عضلات مشاهده می شود.تست EDX حداقل بایستی در 3 ناحیه از 4 منطقه زبان، گردن، توراکس و کمر بعمل آید. EMG بهتر است از عضلات زبان، اندام ها و عضلات پارا اسپینال انجام بگیرد. جهت رد دیگر بیماریهای مغز و نخاع MRI در همه بیماران ALS بعمل می آید. فقط در موارد ALS با دمانس فرونتوتمپورال، آتروفی مغز مشاهده می شود. در MRI فانکشنال Proton D.W اختلال سیگنال در کپسول داخلی همیسفرها در بیماری ALS مشاهده می شود. تکنیک Magnetization Transfer Ratio در تشخیص بیماری نورون محرکه فوقانی قبل از بروز علائم بالینی کمک کننده است. در MR Spect کاهش NAA (ان آستیل آسپارت) نسبت به کولین و کراتین در قشر مغز مشاهده می شود.

تشخیص

در مرحله پیشرفته بیماری علائم مشخص بالینی به تشخیص قطعی منتهی می شود. در مراحل اولیه بیماری تشخیص های احتمالی و محتمل کم و کاذب مطرح می شود.تشخیص قطعی موقعی است که علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی در سه ناحیه یا بیشتر وجود داشته باشد. تشخیص احتمالی موقعی است که علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی در دو ناحیه وجود داشته و تشخیص با احتمال کم موقعی است که علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی هر دو در یک ناحیه و یا هر کدام در دو ناحیه مجزا وجود داشته باشد. EDX منتشر به تایید بیماری کمک می کند. سیر پیشرونده بیماری در طول ماهها به تشخیص نهایی منتهی می شود.

تشخیص افتراقی بیماری ALS یا بیماریهای متعدد مراز عصبی با گرفتاری نورون محرکه فوقانی یا تحتانی توام یا مجزا مطرح می گردد. در مواقع گرفتاری نورون محرکه فوقانی نوع PLS (Primary lateral Sclorosis) این بیماری، پاراپارزی اسپاستیک فامیلی، بیماری های دژنراتیو مغزی و نخاعی (لکو یستروفی ها و اسپینوسربلارآتروفی و …)، بیماری های عفونی (…,HIV, syphilis) و آنسفالوپاتی های متابولیک و اتوایمیون مطرح می شود. در گرفتاری نورون محرکه تحتانی بیماری های اسپینو موسکلارآتروفی و رادیکلوپاتی و سندرم لمبرت ایتون در تشخیص افتراقی قرار میگیرد.

آرتروز گردن با گرفتاری ریشه های گردنی و نخاع، با علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی از موارد مهم تشخیص افتراقی با ALS می باشد.اهمیت تشخیص موقعی بیشتر است که این دو بیماری توام باشد. در دیسکوپاتی گردن اختلال دفع ادرار و علائم ستون خلفی نخاع وجود دارد. از دیگر مواردی که علائم توام نورون محرکه فوقانی و تحتانی را ایجاد می کند مننژیم فورامن مگنوم و سیرنگومیلی است. در بیماری MS علائم نورون محرکه فوقانی و در CIDP علائم نورون محرکه تحتانی و ریشه ای (رادیکلوپاتی) وجود دارد. در بیماری فلج پیشرونده حلق و میاستنی گراف و سکته مغزی ناحیه بولبر، هر کدام علائم و سیر بیماری مربوطه را دارند. در بیماریهای آتروفی اسپینوسربلار کمبود Hex-A تعیین کننده تشخیص است. بیماریهای داخلی متعدد مثل هیپرتیروئیدی در افراد پیر، هیپرپاراتیروئیدی و کمبود ویتامین B12 علائمی شبیه ALS ایجاد می کند. فاسیکولاسیون خوش خیم بعضا مشکل تشخیص با ALS را پیش می آورد.

درمان

Rilutek ترکیب آنتی گلوتامیت به مقدار 50 میلی گرم دوبار در روز بعنوان یک ترکیب آنتی گلوتامیت بطور خفیف در کند کردن سیر بیماری موثر است. به جهت قیمت گزاف و تاثیر کم از این درمان استقبال زیادی بعمل نیامده است. سایر آنتی گلوتامیت ها عبارتند از لاموتریژن، گاباپنتین، دکسترومتورفان و توپیرامات. داروهایی مانند آنتی اکسیدانها (ویتامین E)، کراتین، کلسیم کانال بلوکرها عموما بدون تاثیر می باشند. ژن درمانی و تزریق ایستم سل در این بیماری هنوز موفق نبوده است. Co Q 10، مینوساکلین و سایر آنتی بیوتیک ها بطور تجربی استفاده شده است و نتایج آن در حال بررسی است. درمانهای حمایتی مثل فیزیوتراپی، کمک های روانپزشکی، گفتار درمانی و تمرینات تنفسی، تغذیه مناسب با کنترل وزن و در نهایت استفاده از لوله گاستروستومی (PEG) ضرورت پیدا می کند.

شرح مورد بیماری

مرد 47 ساله بازنشسته از کار دفتری، راست دست، وزن 72 کیلو، قد 180 سانتی متر، بعلت لاغر شدن و ضعف پیشرونده عضلات دست چپ که از دو سال پیش شروع شده بود مراجعه نمود. سابقه تصادف یا بیماری عمده ای مانند دیابت، فشار خون و بیماریهای مفصلی در سابقه بیمار وجود نداشت. از اختلال حس و درد و اختلال تعادل  حافظه و تکلم شکایت نداشت.

در معاینه عمومی علائمی از بیماریهای داخلی مشاهده نشد.در معاینه نورولوژیک: ته چشم و حرکت چشم ها و عضلات صورت و زبان و حلق طبیعی بود. اختلال حس در صورت و حلق وجود نداشت. رفلکس چانه (Jaw Jerk) طبیعی، رفلکس کف دست-چانه (پالمومنتال) فعال نبود. در زبان آتروفی و فاسیکولاسیون وجود نداشت. عضلات کمربند شانه در هر دو طرف از نظر حجم عضلات و قدرت طبیعی بود. آتروفی مختصر عضلات بازو و ساعد نسبت به طرف راست مشاهده شد. قدرت فلکسیون و اکسانسیون عضلات دو سر و سه سر حدود 20 درصد نسبت به طرف راست کم بود. عضلات تنار و هیپوتنار و بین استخوانی دست چپ در حد شدید تحلیل رفته بود و قدرت اکستانسیون و اداکشن انگشتان در حدود 5/1 تا 5/2 بود. رفلکسهای وتری فلکسیون انگشتان، براکیورادیکال، بی سپس و ترسپس در حدود 5/3 و در طرف راست در حدود 5/2 فعال بود. در عضلات بازو و ساعد چپ فاسیکولاسیون کمی مشاهده شد. در اندام های فوقانی و تحتانی همه حس ها طبیعی بود و در اندامهای تحتانی ضعف و آتروفی وجود نداشت و رفلکسها قرینه بود. رفلکس کف پا در هر دو طرف فلکسوربوده است. علائم اختلال اکستراپیرامیدال، اعم از ترمور، رژیدیته و عدم تعادل و علامت رومبرک وجود نداشت. آزمایش روتین خون، شمارش و بیوشیمی از جمله کلسیم، CPK، TSH، CRP، آنزیم های کبد طبیعی بود. در بررسی الکتروفیزیولوژی هدایت اعصاب حسی و حرکتی در همه اندامها طبیعی بود. در EMG فیبریلاسیون در دست چپ 3+ ، و در بقیه اندام ها (1~2)+. در همه اندام ها فاسیکولاسیون 1+ و P.S.W در اندام های فوقانی (1~2)+ و در پاها منفی بوده است. MUP,s بزرگ در همه اندام ها مشاهده شده بود. MRI فقرات گردن دیسک خفیف C4-C5 و C5-C6 را نشان داد، علائمی از میلوپاتی وجود نداشت و CT مغز طبیعی بود. این مورد ALS از نظر گرفتاری محدود در یک اندام و سیر بالینی آهسته در سن نسبتا پایین جالب توجه بوده و ضمن شروع درمان های آنتی گلوتامیت (دکسترومترفان، گابا پنتین، سولفات روی، COQ10)

بیمار پس از 3 ماه  و با تشدید سیر بیماری و با علائم منتشر بیماری در اندام ها بدون گرفتاری عضلات حلق و زبان مراجعه نموده است.

در مراجعه بعدی، 3 ماه بعد از آخرین مراجعه تشدید علائم عضلانی و عصبی در اندام ها و شروع علائم بیماری در زبان و حلق مشاهده شد.

انتظار جلب نظرات همکاران صاحب نظر در جهت کمک به این بیمار را دارم.

92-2-16
فرستاده شده در ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ در ۹:۴۲ ب.ظ | در پاسخ به شیرین.
با سلام ، در مورد تشخیص ALS مسائل چند قابل توجه است:
۱- شیوع بیماری یک تا دو در صد هزار جمعیت است.
۲- به جهت وجود صرفآ علائم حرکتی بدون هیچگونه علائم حسی و شناختی و هیچ نوع تغییرات در اسکن مغز و نخاع، در شروع بیماری تشخیص ALS مشکل است.
۳- در مواردی در مرحله شروعی این بیماری به جهت توآم بودن آن با آرتروز گردن و دیابت و پارکینسون علائم ALS به حساب این بیمایها گذاشته میشود.
۴- نظر به اینکه این بیماری غیرقابل علاج است هیچ پزشک قبل از خاطرجمعی کامل از تشخیص دوست ندارد خبر ناگوار را به بیمار و اطرافیان اعلام کند.
۵- در خیلی از کشورها از جمله در آمریکا انجمن بیماران آ ال اس فعال وجود دارد ، انتشارات متعدد و با تبادل اخبار پیشرفتهای علمی و تحقیقاتی و مسائل اجتماعی و صدها موضوعات دیگر را در اختیار افراد علاقمند میگذارند. امید است در ایران جامعه آ ال اس با اشتراک بیماران و خانواده ها و پزشکان و علاقمندان تشکیل شود و بتواند سطح آگاهی و امکانت تشخیصی و درمانی را بالا ببرد.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

1,455 Responses to مروری بر شناخت بیماری ALS (آمیوتروفیک لاترال اسکلروز)به همراه گزارش یک مورد بیماری با علائم موضعی و سیر آهسته

 1. امینی می‌گوید:

  با سلام
  مدتی هست احساس گزگز نا پیوسته(روزی ۳ ۴ بار) به مدت کوتاه گاهی در بازوی چپ و پای چپ دارم که معمولا با فشار اوردن بیشتر حس میشود.واقعا میترسم ام اس باشه؟تشخیصتون چی هستش

 2. علي٧ می‌گوید:

  دكتر عزيز ترا بخدا ببخشيد از پرچانگي بنده . اين حالت سفت شدن عضلات ساق پا زماني احساس ميشه راه ميروم ودر زمان دراز كش كف پا رو به هرطرف براحتي حركت ميدهم بدون كوچكترين ناراحتي . الان خود اين پرشها شده مايه استرس . دكتر جان با اين علايم كه براتون نوشتم احتمال بيماري اعصاب وعضله كه وجود ندارد انشا الله ممنون از پاسخگوييتان

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   واقعیت این است که بیماری وسواس ( خود بیمار انگاری) یا مشکل روان تنی دهها بار از بیماریهای مغزی و نخاعی شایعتر و از نظر درمان خیلی مشکل و زمان بر است، نظر به اینکه قبول این مشکل برای بیماران سخت است با زمینه وسواس دنبال بیماری عضوی میگردند هزینه های کلان و سردرگمی و درمانهای انحرافی را متحمل میشوند، خیلی ها دهها بار معاینه و آزمایش …. را هم باور نمیکنند، بهتر است شما این موضع را جدی بگیرید و تا موقعی که علائم عضوی توسط متخصص تایید نشده به درمان این معضل قانع باشید.
   اگر در معاینه اعصاب عارضه عضوی دیده نشود ، این نوع علائم حسی متغیر و ناپایدار اغلب نشانه بیماری عضوی نیست و غالبا حاکی از اختلال اضطرابی و ترس از بیماری است. درمان موارد روان تنی و وسواس خود بیمار انگاری اغلب خیلی مشکل تر از درمان بیماری عضوی است، کنترل این مسئله چالش زمان بر روان پزشکی است.

 3. علي٧ می‌گوید:

  كاملا درست تشخيص داديد دكتر عزيز من مدت شش ماه قبل ترس از از بيماري خطر ناك اچ اي وي رو گرفتم خدا ميداند كه تا مدت سه ماه كه دوره پنجره بگزرد چه بر من گزشت جالب است بدانيد تمام علايم از تب جوش لكهاي سفيد كنار زبان همه در من ظاهر شد تا با ترس ازمايشهاي پي ٢٤و پي سي ار منفي شد هنوز ترس بيماري ومنفي كاذب در بدنم بود كه اين پرشها ظاهر شد و موضوع اي ال اس پيش كشيده شد وتا امروز ادامه دارد اين وسواس فكري خود بيمار انگاري كه با كوچكترين علايم به بدترين حالت ممكن فكر ميشود خيلي سخت و بيرحم است ممنون از راهنماييتان چشم چشم حتما پيگير ميشوم همين كه شما تاييد فرموديد خطري تهديد نميكند براي من كافيست باز هم از مهبتتان ممنونم

 4. - می‌گوید:

  با عرض سلام و خسته نباشید؛
  جناب اقای دکتر ابتدا باید بابت این امکانی که فراهم کردید تشکر کنم و براتون ارزوی سلامتی و سرافرازی داشته باشم و از پیام طولانی خود عذر خواهی بکنم.جناب اقای دکتر سوالی در مورد علایم پیش اومه از خدمتتون داشتم و تقاضا دارم که نظر پزشکی خودتون رو بفرمایید ممنون. اقای دکتر بنده حدود دوهفته است که دچار احساسی همانند گرفتگی و درد های تبرکشنده …..

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این علائم بیشتر در راستای اختلال اضطرابی و تلقین بیماری است اگر در معاینه سالم تشخیص داده شوید درمان وسواس سلامتی کافی خواهد بود.

 5. - می‌گوید:

  با عرض سلام و خسته نباشید؛ببخشید دوباره وقتتون رو میگیرم اقای دکتر پیرو فرمایشاتتون بنده به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کردم و ایشون چندتا تست از بنده گرفتن از جمله نشستن و بلند شدن روی پاشنه راه رفتن و حرکت چشم و…چند ضربه به زانو و به زیر ارنجم وارد کردن و در اخر هم یکی از انگشتان دستم را خم کردن و گفتند که نتایج نرمال هستش ولی من هنوز نگرانم.اقای دکتر ایا نیازی به MRIو… هستش؟یا اینکه شرط اول ازمایشات مشاهده مشکلی در تست اعصاب هستش؟اقای دکتر بنده 20 ساله هستم چقدر ممکن است که وضعیتی مشابه این فرد 47 ساله داشته باشم یعنی بیماری رو داشته باشم و تست هایم مثبت باشد؟صلاح دید شما مراجعه به متخصص مغز دیگر برای تست میباشد تا بتوانم دلیل این ضعف دست هامو پیدا کنم؟

  • - می‌گوید:

   اقای دکتر نظرتون هم در مورد لزوم تست عصب و عضله بفرمایید ایا این تست میتواند این معمای دست من را حل کند؟

   • - می‌گوید:

    اقای دکتر خیلی شرمندم این یادم رفت عرض کنم من بعد اونروز که دکتر رفتم متوجه شدم که وقتی بازوی سمت چپمو به صورت 90 درجه میزارم دقیقا کمی بالاتر از قسمتی که روی بازو امپول میزنن یا سرم وصل میکنن ماهیچه بازوم خیلی خفیف میلرزه و میره تو و بیرون میاد ایا این همون فاسیکولاسیون هستش؟ممنون میشم که کمکم کنید وبتونم این مشکلات را پشت سر بزارم.

   • دکتر سیفی می‌گوید:

    بعنوان کمک تشخیصی توصیه میشود.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   تا موقعی که در معاینه علائمی ندارید نباید موضوع را بیشتر پیگیر باشید

 6. محمدي می‌گوید:

  سلام و عرض خسته نباشيد خدمت دكتر سيفي عزيز

  جناب دكتر بردار من ٨ ماهه پرش عضله زبان داره و عضلات پا و دست و صورت
  هميشه هست بعضي وقت ها كم بعضي وقت ها زياد مثلا وقتي عطسه ميكنه عضلات قفسه سينه شروع به پرش به مدت ٣ تا ٧ ثانيه ميكنم
  امروز emg زبان از يك نقطه و دست و پا از چند نقطه به عمل امد و غير از فاسيكولاسيون چيز ديگري ذكر نشد
  ام آر اي مغز و نخاع و كليه ازمايش هاي خون اعم از الكتروليت ها و ويتامين ها كاملا نرمال بود
  يكماهه ساشا منيزيم ميخوره خوب نشده
  خيلي از بيماري موتور نورون نگرانه ٨ ماهه در اين وضعيته ٣ بار در اين ٨ ماه emg شده ايا در اين مدت زمام بيماري جدي خودش را نشان ميداد يا همچنان بايد منتظر بمانيم

  باتشكر از لطف جناب عالي

 7. سارا می‌گوید:

  من پرش عضلانی دارم و کارم شده یادداشت تعداد و ثانیه های پرش

  تقریبا هر ده دقیقه یکبار گاهی هم ۵ دقیقه یکبار به اندازه ی یک کف دست از پام انقباضابات ریتمیک داره و دیده میشه! به شدت کلافم میکنه !حواسمو پرت میکنه از کارام ! جدیدا انگشت هام هم میلرزند هنگام تایپ کردن یا نوشتن … کمی هم نگرانیه بیماری ام اس یا پارکینسون … دارم
  البته دچار ocd هستم و آریپیپرازول و فلووکسامین مصرف میکنم ! به دکتر مردجعه کنم ؟ یا نگران نباشم؟ به دلیل استرسه یا امکانش هست واقعا دچار پارکینسون یا.. شده باشم؟ من ۱۷ سال دارم

 8. سجاد می‌گوید:

  اقای دکتر سلام من ۲۹ سالمه مشکلم از ۳ روز پیش شروع شد دردی خفیف و مبهم درست پایین استخوان جناغ سینه و بالاتر از ناف دارم درد خفیغ ولی همیشه هست فرقی نمیکنه که گرسنه باشم یا نه از زمانی شروع شد که با معده خالی اب خیلی سرد نوشیدم ایا این درد علامت حدی هست یا خیر؟ ایا مربوط به معده هست؟ ببخشید اقای دکتر میدونم که سوالم جاش اینجا نیست ولی سایت دیگه ای رو نیافتم اگه لطف کنید جوابم رو بدید ممنونم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   به احتمال زیاد درد ناشی از التهاب معده است اگر با درمانهای عادی بهتر نشود مراجعه گوارش لازم خواهد بود.

 9. رضاپور می‌گوید:

  سلام جناب اقای دکتر خسته نباشید.دکتر من 21 ساله هستم و حدود یک هفته پیش از ترس بیماری ALS به دکتر مختصص مغز و اعصاب مراجعه کردم الان چند روزه که احساس میکنم که ته گلوم یه چیزی میاد و میره و راه نفسمو تنگ میکنه.اقای دکتر راحت میتونم نفس عمیق بکشم و نگه دارم خس خس و سرفه هم ندارم ولی احساس میکنم که نفسم سخت میشه بعضی اوقات.بعد از بیدار شدن از خواب این حس هارو ندارم.دکتر هم اونجا بهم گفت زبونت رو بده بیرون و آ بگو و دهنم رو معاینه کرد.ایا این حد برای معاینه حلق که فرمودین کافی است یا نه؟

 10. محمد می‌گوید:

  سلام اقای دکتر 23 ساله هستم حدودا دو سال و نیمه پرش عضله دارم که میاد و میره.مشکلی ک اذیتم میکنه گرفتگی کمر و لرزش دست بعد از بلند کردن اجسام نسبتا سنگینه که یکی دو روز میمونه.این پرش ها و گرفتگی ها رو میشه کاریش کرد؟

 11. حسینی می‌گوید:

  سلام اقای دکتر خسته نباشید من سوالم رو ۳ ماه پیش مطرح کرده بودم سوالم تکراریه در رابطه با پرش عضلانیه اقای دکتر الان دقیقا 16 ماه میگزره از پرش عضلانی چند بار هم به متخصصین مغز و.اعصاب مراجعه کردم هر قرصی دادن مصرف کردم از جمله قرص های ضد اضطراب و مکمل ها ویتامین ها و حتی برای ورزش رفتم باشگاه ثبت نام کردم مصرف هیچ گونه مواد مخدر و سیگار ندارم هیچ فایده ای نداشته تا امروز اضطراب و استرس هم ندارم زندگی ام نرماله سوالم اینه از جنابعالی ایا درمان داره یا باید تا اخر عمر تحمل کنم؟ خیلی اعصاب خوردکنن فقط در زبان و صورت ندارم بقیه در همه.جای بدنم.دارم دیگه هیچ مشکلی ندارم.نه ضعف و نه اتروفی اگه راهنمایی بخصوصی هست لطف کنید بفرمایید؟ ایا روزی میرسه که دیگه عضلاتم.پرش نداشته باشه مرسی

 12. باران می‌گوید:

  سلام آقای دکتر سیفی
  من التهاب نخاع دارم و ریتوکسی ماب تزریق کردند تا دفاع بدنم را پایین بیاورند و بعد یکماه تب شدید و بیمارستان بستری شدم ۳ ماه پایین آمدن الکترولیت ها سدیم و پتاسیم پرتئین خون و تب بالا پزشکم قطع امید کردند اما خدا خواست و بهتر وبهتر شدم الان ۹ ماهه خونه هستم و دوره نقاهت و درمان زخم بستر را میگذرانم ۱۰ ماهه روزی ۴ بار آنتی بیوتیک مخورم هردو پاهام پرش و اسپاستیک دارد پس در ایران دارویی جایگزین ندارد؟
  برای جلوگیری از پیشرفت چه باید کنم؟
  آیا همه بیماران التهاب نخاعی قادر به راه رفتن نیستند

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر التهاب نخاعی بعلت بیماری ام اس یا دویک یا علت دیگری هست درمان فرق میکند ماهیت داروهای جایگزین را پزشک معالج توضیح میدهد

   • باران می‌گوید:

    من التهاب نخاع دویک دارم و ریتوکسی ماب تزریق کردند تا دفاع بدنم را پایین بیاورند و بعد یکماه تب شدید و بیمارستان بستری شدم ۳ ماه پایین آمدن الکترولیت ها سدیم و پتاسیم پرتئین خون و تب بالا پزشکم قطع امید کردند اما خدا خواست و بهتر وبهتر شدم الان ۹ ماهه خونه هستم و دوره نقاهت و درمان زخم بستر را میگذرانم ۱۰ ماهه روزی ۴ بار آنتی بیوتیک مخورم هردو پاهام پرش و اسپاستیک دارد پس در ایران دارویی جایگزین ندارد؟
    برای جلوگیری از پیشرفت چه باید کنم؟
    آیا همه بیماران التهاب نخاعی قادر به راه رفتن نیستند

   • باران می‌گوید:

    دویک درمان دویک چیه جتاب آقای دکتر

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     قبلا داروهای مهار کننده ایمنی در ردیف شیمی درمانی از قبیل متوترکسیت و سیکلوفسفوماید و آزاتیوپرین داده میشد اخیرا ریتوکسی مب بیشتر مصرف میشود.

 13. محسن می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما دکتر عزیز
  دکتر بنده به مدت چند ماه دچار پرش شدید عضلات هستم به گونه ای که مدام میزنن
  مخصوصا پاهام و کف پاهام
  معمولا موقع استراحت و ریلکس این حالت رو بیشتر دارم و تاندون عضلاتم هم بیشتر درگیرن
  از طرفی همون موقع هم احساس ناخوشایندی تو حلقم دارم و مدام سرفه میکنم و حس میکنم چیزی تو مری ام هستش
  گز گز دست و پا هم دارم و احساس سفتی و عدم انعطاف هم دارم و حس میکنم مثل قبل نیستن
  با انقباض شدید دست و پام هم لرزش زیادی توشون دیده میشه
  دکتر مغز و اعصاب رفتم و emg کردن و گفتن مشکلی نیست
  ولی هرروز داره بدتر میشه
  گرفتگی عضلات هم گاهی اوقات دارم
  خواستم بدونم باید پیگیر باشم یا نه
  متشکرم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بهتر است مشکل ترس و تلقین بیماری را جدی درمان کنید.

   • محسن می‌گوید:

    ممنون دکتر ولی
    مشکل من اینه که واقعا تلقین نیست ممکنه ترس باشه
    چون واقعا موقع راه رفتن هم مثل قبل نیستم
    موقع نوشتن ،تایپ کردن هم سرعت و دقتم کم شده و این احساس ناخوشایند
    در حلق هم مزید بر علت شده
    ماهیچه هایی که به مفصل ختم میشن بیشتر آزار دهنده ان هم زیاد فاسیکولیشن دارن
    و هم اسپاسم های بی دلیل
    قرص دلوکسیتین هم مصرف کردم و فاییده نداشت
    دوباره پیش دکتر رفتم اصلا حتی معاینه هم نکرد و میگفت تو تست های ۳ ماه قبلت
    که چیزی نبوده …فقط میخواستم بدونم احتمال داره که ای ال اس باشه و اگر هم نداره چطور مطمئن شم
    خیلی خیلی ممنون

 14. علی می‌گوید:

  سلام آقای دکتر خسته نباشید ببخشید یک سوالی پرسیدم الان گم اش کرده ام در کدام قسمت بود از نو می پرسم آیا راهی برای حل مشکل ناسازگاری بدن با دی متیل فومارات (شوک آنا فیلاکسی) وجود دارد ممنونم از راهنمای های شما

 15. مهدوی می‌گوید:

  سلام اقای دکتر میشه بفرمایید ایا پرش عضلات میشه از پرکار یا کم کار بودن ترویید باشه؟ من پرش عضلات دارم ۲ سال میشه و متخصص هم مراجعه کردم مشکلی نبوده ولی جدیدا انگشت شصتم غیر ارادی تکون میخوره چند بار در روز ایا از نظرشما مشکلی جدی هست یا خیر؟ ممنونم

 16. مسعود می‌گوید:

  سلام آقای دکتر من از شب قبل بعد از در آوردن قلنج کمر احساس میکنم سمت چپ بدنم کمی ضعیف تر شد و همچنین در ناحیه زبان احساس میکنم زبانم مداوم به سمت چپ گرایش داره و سعی داره اونور بره البته بعد از ماساژ گردن یک مقدار خوب شد ولی بعد از چند ساعت کمی برگشت میخواستم بدونم مشکل رو باید تو چه زمینه ای پیگیری کنم ؟

 17. مرضیه می‌گوید:

  سلام جناب دکتر.من مدتیه در سمت چپ صورتم نزدیک به محل اتصال دو فکم به هم احساس درد میکنم.کلا هم متاسفانه هم در خواب و هم در بیداری دو تا فکم رو خیلی روی هم فشار میدم.تازگی موقع خوردن مایعات سرد هم درد تیرکشنده ای دارم.حتی گاهی این درد تیرکشنده در صورت و در ناحیه بالای گردن تقریبا نزدیک به غدد لنفاوی هم حس میکنم.گهگاهی هم چانه و پایین صورتم پرش داره.تمام این دردها در زمان دراز کشیدن بسیار بیشتر بروز،میکنن.تازگی بیشتر شده و کلافه کنندست.سی ساله هستم.در ضمن کلا تازگیا سردرد و سنگینی سر بیشتر برام پیش میاد.گهگاهی که بطور مثال باید با صدای بلند صحبت کنم یهو کلا انگار تمام انرژیم تخلیه میشه و نمیتونم با همون قدرت صحبت کنم.مثل اینکه یهو موقع بلند صحبت کردن عضلات صورتم دچار ضعف میشه.چهار ماه پیش ام ار ای مغز،و نخاع دادم موردی مشاهده نشد.واقعیتش این دردهای تیرکشنده (درصورت و گردن و حتی چشمم)و ضعف نگرانم کرده.ممنون میشم راهنماییم کنید.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   احتمال رد التهاب مفصل فک ناشی از فشردن فک مطرح است کنترل اضطراب و تمرینهای حرکت مفصل فک کمک کننده خواهد بود

 18. هاله می‌گوید:

  سلام و خسته نباشید.ممنون که وقت و علمتون رو با نهایت سخاوت در اختیار بیماران قرار میدید.من چند روزیه نوک بینیم و عضله ای که در راستای فکم هست میپره.مشکل خاصی هم این مدت نداشتم.منظورم تنش یا عصبانیت.حدودا روزی سه چهار مرتبه به مدت ده تا پانزده ثانیه پرش دارم.گهگاهی نوک زبانم هم گز گز داره.البته نه مداوم.تنها نکته ای که خیلی از نظرم عجیبه درد گوشه.فقط سمت چپ و بصورت خنجری و تیرکشنده.متخصق گوش و حلق و بینی هم مراجعه کردم عفونت و… نداشتم.خودم متوجه میشم که درد عصب گوشمه.چون وقتی تیر میکشه از جا میپرم.همون سمت چپ در بعضی نقاط سرم(جمجمه ام) هم دردهای لحظه ای تیرکشنده دارم.برخی نقاط این دردها به لمس هم حساسن.یعنی هنگام لمس سوزش داره اون نقاط سرم.به نظرتون چه کار باید بکنم?
  ممنون از پاسخگوییتون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   نورالژی (عصب ویدین ) گاهی بدون علت درد شوک مانند ایجاد میکند اغلب خوبخود برطرف میشود. پرش موضعی عضلانی هم اغلب بدون خاص است شاید مکمل و کلسیم موثر باشد. در صورت ادامه بهتر است علائم معاینه اعصاب بعمل اید

 19. محمد می‌گوید:

  سلام.24 سالمه و نزدیک سه سال میشه پرش عضله تو تمام عضلاتو داشتم .خیلی اعصاب خورد کن شده دیگه.دکترام چیزی ندادن.چجوری این تموم میشه دکتر؟

 20. زانیار می‌گوید:

  سلام دکتر من 17 سال دارم ومن دچار استرس هستم اول پرش عضلات در پای راستم داشتم بعد یه هفته از بین رفت الان دوباره شروع شده ود در کل بدنم نیز حس میشه والانم قرص ضد افسردگی مصرف میکنم می تواند خطر جدی باشد لطفا جواب بدهید

 21. آلاله می‌گوید:

  سلام جناب دکتر.خسته نباشید.من حدود هفته قبل روی پام بالاتر،از انگشتان پا و همینطور مچ پام درد شدیدی شروع شد و بعد از یکی دو روز آروم شدن نسبی ورم کرد.همراه با درد.همچنین در ساق پام حدود چند ماهه که پرش عضلانی دارم امروز متوجه شدم کنار ساق پام یک قسمت اندازه کف دست فرو رفته.یعنی گود افتاده و کاملا قابل مشاهدست.واقعا نگران شدم.لطف میکنید اگر راهنماییم کنید.

 22. حسن می‌گوید:

  سلام اقاي دكتر
  خواهش ميكنم به سوالم پاسخ دهيد.
  مادرم بعد از يك استرس دچار پرش عضلات در تمام مقاط بدن شد و تا چهار روز ادامه داشت. به طوري كه نميتونست بخوابه. بعد از مراجعه به دكتر نظر دكتر اين بود كه به خاطر استرس و اضطراب هستش و قرص دپركسين تجويز كردن.
  تقريبا يك هفته بعد از مصرف قرص پرش عضلات به صفر رسيد و بعضي از روزها فقط يك بار اون هم به صورت خفيف پرش داشتالان حدود يك ماه ميشه كه هيچ پرشي نداشته.
  اما خودم خيلي نگران هستم و از دلشوره و استرس اينكه نكنه خدايي نكرده مادرم به اين بيماري دچار شده باشه هر شب كارم شده گريه و غصه خوردن.
  به نظر شما اين پرش از روي استرس بوده يا مشكل خاصي هست؟

 23. نرگسس می‌گوید:

  سلام خسته نباشین دکتر من ۳ساله که کم کاری خفیف تیروئید دارمم از اول که قرصامو شروع کردم یه روز درمیون یه دونه قرص تا یه سال خوب بودم بعدش ریزش مو و جوشو مشکلاتم از قبل بیشتر شد ولی دیگه کم کاری نداشنم حتی یه مدت قرص نخوردم حدود ۸ماه بازم کم کاری نداشتم الان حدود یه ساله تمام بند بند انگشتای دستو پام درد میکنن و سمت راست صورتم حتی استخون بینیم حالت سر و درد میکنه نه همیشه مثلا یبار ۲یا ۳روز یبار هفته ای یبار دکترم رفتم ام ار ای سالم بود و صورتم رو بالینی چک کردن کمر درد و حدود ۳ماهه پا درد از ساق پا دارم خیلی نگرانم همیشه خسته ام

 24. محسن می‌گوید:

  با سلام خدمت شما دکتر عزیز
  ببخشید دکتر جان من چند وقته پرش هام خیلی شدید شده
  حتی زبونم هم دچار پرش ماهیچه ای شده
  بدنم سریعا خسته میشه
  درد شدید بدن هم اضافه شده به روی همه
  خیلی ضعیف شدم اصلا توان انجام خیلی از کارها رو مثل قبل ندارم
  بنده ۲۱ سال سن دارم و واقعا میترسم
  چقدر ممکنه ای ال اس باشه۲

 25. شایسته می‌گوید:

  با درود وفروتني فراوان
  دكتر عزيز مردي ٤٠ ساله هستم با سابغه اي بدون هيچ سابقه بيماري مدت ١٠ ماه فبل دچار استرس ونگراني بسيار شديد از ترس بيماري اچ اي وي شدم بسيار شديد تا جايي پيش رفت كه تمام علايم در من ظاهر شد مثلا جوشهاي روي بدن لكهاي سفيد كنار زبان تب و تعريق شبانه كه اين فكر بامن زندگي ميكرد ولحظه اي رهايم نميكرد تا پس از گزشت چهار ماه ازمايش پي ٢٤ وپي سي او دادم كه منفي شد شكر خدا بعد از ان مدت دوهفته راحت بودم كه دوباره افكار اينكه شايد منفي كاذب بوده به سراقم اومد جالب اينكه بعد از ديدن نتيجه از مايش تمام علايم از بين رفت كه خدمتتان نوشتم . ودر فكر منفي كاذب واين حرفها بودم كه پرش عضلات در من ظاهر شد واشتباه من رجوع بهكامپيوتر وجستجو از دكتر كوگل بود كه اولين نوشته ويكي پديا ظاهر شد واين علامت رو ربط ميداد به اي ال اس كه اظطراب واسترس در بعد ديگري شروع شد واين پرشها زياد شد كه با مراجعه به دكت عمومي ومغز واعصاب بلا فاصله اي ال اس رد شد وقوص سرترالين ورسپريدن تجويز شد والان مدت يك هفته هست كه پرشها تغريبا به صفر رسيده وفقط كمي در ساق پاهايم باقي است منظور من از اين همه پرسش اين بود كه دكتر متخصص گفتند كه در اي ال اس قبل از اينكه پرش ظاهر بشه علايمي همچون ضعف اتروفي اسپاسم كرامپ عدم تعادل وديگر علايم ظاهر ميشه وپرش عضلات به تنهايي نشانه بيماري مرضي واعصاب وعضله نيست ان هم ٥ ماه طول بكشد وكم بشود بيماري اي ال اس پيش رونده است نه كم شونده . پرشها در بدن من پنج ماه طول كشيد وبعد كم كم متوقف شد ن ايا نظر شما هم به عنوان كار شناس همين است ممنون ميشم پاسخ بفرماييد

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   واقعیت این است که بیماری وسواس ( خود بیمار انگاری) یا مشکل روان تنی دهها بار از بیماریهای مغزی و نخاعی شایعتر و از نظر درمان خیلی مشکل و زمان بر است، نظر به اینکه قبول این مشکل برای بیماران سخت است با زمینه وسواس دنبال بیماری عضوی میگردند هزینه های کلان و سردرگمی و درمانهای انحرافی را متحمل میشوند، خیلی ها دهها بار معاینه و آزمایش …. را هم باور نمیکنند، بهتر است شما این موضع را جدی بگیرید و تا موقعی که علائم عضوی توسط متخصص تایید نشده به درمان این معضل قانع باشید.
   اگر در معاینه اعصاب عارضه عضوی دیده نشود ، این نوع علائم حسی متغیر و ناپایدار اغلب نشانه بیماری عضوی نیست و غالبا حاکی از اختلال اضطرابی و ترس از بیماری است. درمان موارد روان تنی و وسواس خود بیمار انگاری اغلب خیلی مشکل تر از درمان بیماری عضوی است، کنترل این مسئله چالش زمان بر روان پزشکی است.

 26. Ellie می‌گوید:

  با سلام
  من حدود يك ماه هست كه زير چشم سمت چپم بر اثر محكم پلك زدن، كشيده ميشه و پرش پيدا ميكنه، اين قضيه نگرانم كرده، گهگاهى احساس پرش در عضلات پا در سمت چپ دارم، به نظر شما ميتونه جدى باشه؟

 27. Yalda می‌گوید:

  سلام خسته نباشید..من تقریبا سه چهار روز میشه نزدیک نوک زبان و قسمت چپ احساس پرش میکنم خیلی کلافم کرده همش مثل نبض میزنه ، چیکار کنم خوب بشه؟ لطفا راهنماییم کنید با تشکر

 28. دکتر سیفی می‌گوید:

  از داروخانه های مرکزی وابست به دانشگاه یا هلال احمر بهتر است پرسجو شوید.

 29. Hn می‌گوید:

  دکتر ببخشید یعنی بیماری جدی وجود ندارد.نظر شما مراجعه به روان پزشک هست؟

 30. فردین می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید. تقریبا یک ماهی میشه که فشار کار زیاد شده و تحت استرس شدیدی قرار دارم. از ۱۰ روز پیش نوک زبانم لرزش های غیر عادی پیدا کرده و در روز چندین بار این اتفاق رخ میدهد. همچنین نوکدزبانم سوزش هم دارد. این علایم چه بیماریی هست؟ لطفا راهنماییم کنید. واسه درمان کجا مراجعه کنم. ممنون

 31. آنا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر خسته نباشید
  آقای دکتر من پرش عضلات دارم یه ماهه بعد از یه دوره استرس و افسردگی و حتی این پرش روی زبان من هم هست که روی زبانم انگار با گز گز همراهه و حتی حس مزه ی تلخ توی دهنم دارم و خودم دیدم که می پره و دست راستم تقریبا حدود یک سوم بازون تو یه نقطه خیلی درد می کنه و می سوزه 3 بار پیش متخصص مغز واعصاب رفتم اولی و دومی معاینه ام کردند و گفتن چیز خاصی نیست که سومی با چکش رفلکس های دست و پامو بررسی کردن و گفتن انقدری معایناتت خوب هست که حتی نوار عصب و عضله هم نمی خواد ،آقای دکتر من خودم دانشجوی پزشکیم و بیست و چهار سالمه ولی آروم نمی شم می ترسم چون فک می کنن هیپوکندریازیس هستش بهم اهمیت نمی دن و پرش زبونم خیلی منو ترسونده….به نظرتون پیش متخصص چهارمی هم برم؟؟من الان روانپزشکم رفتم و نزدیک به 3 هفته اس که آسنترا می خورم ولی تغییری نکردم ….ممنون می شم راهنماییم کنین :( (((

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   واقعیت این است که بیماری وسواس ( خود بیمار انگاری) یا مشکل روان تنی دهها بار از بیماریهای مغزی و نخاعی شایعتر و از نظر درمان خیلی مشکل و زمان بر است، نظر به اینکه قبول این مشکل برای بیماران سخت است با زمینه وسواس دنبال بیماری عضوی میگردند هزینه های کلان و سردرگمی و درمانهای انحرافی را متحمل میشوند، خیلی ها دهها بار معاینه و آزمایش …. را هم باور نمیکنند، بهتر است شما این موضع را جدی بگیرید و تا موقعی که علائم عضوی توسط متخصص تایید نشده به درمان این معضل قانع باشید.
   اگر در معاینه اعصاب عارضه عضوی دیده نشود ، این نوع علائم حسی متغیر و ناپایدار اغلب نشانه بیماری عضوی نیست و غالبا حاکی از اختلال اضطرابی و ترس از بیماری است. درمان موارد روان تنی و وسواس خود بیمار انگاری اغلب خیلی مشکل تر از درمان بیماری عضوی است، کنترل این مسئله چالش زمان بر روان پزشکی است.

   • آنا می‌گوید:

    آقای دکتر ممنونم از پاسخدهیتون شما درست می فرمایید ولی فاسیکولاسبون زبانم چی؟؟خیلی ترسناک و خطرناک نیست؟؟من فک می کنم اول این بیماری هستم ولی اصلا ضعف و خستگی و ناتوانی ندارم ولی این فاسیولاسیون مخصوصا اینکه فهمیدم تو زبانمم هست خیلی منو ترسونده

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     اين علامت به تنهايي ارزش تشخيصي ندارد بهتر است ارزيابي علائم را به متخصص واگذار كنيد خودتان ارزيابي نكنيد

 32. مهدیس می‌گوید:

  سلام آقای دکتر خسته نباشید
  آقای دکتر من 22 سالمه خیلی هم استرسی ام و از بچگی توهم مریضی های مختلف داشتم ولی الان واقعا حس می کنم که توهم نیست،من بعد از یه دوره ی پر تنش و بعد هم فوت ناگهانی عموم دچار پرش عضلات شدم حتی روی زبانم،متخصص مغز و اعصاب مراجعه کردم با معاینه رفلکس دست و زانو گفتن مشکلی نیست اما من وقتی رفتم پیش ایشون یادم رفت بهشون بگم من چند ساله نزدیک به دوسال یا حتی بیشتر،دقیقشو یادم نمی یاد مشکل بلع دارم،چون خیلی وقته دارم اصلا فکر نمی کردم مهم باشه بعضی موقع ها بود بعضی موقع ها نبود یا بعضی موقع ها شدید بود بعضی موقع ها خفیف ولی الان که با فاسیکولاسیون مواجه شدم فکر کردم شاید این دو مورد به هم ربطی داشته باشن….خواستم از شما مشورت بگیرم ببینم ممکنه این دو مورد ربطی بهم داشته باشند؟؟من یه بار پارسال هم دچار فاسیکولاسیون شدم که اون موقع هم مشکل بلع داشتم و فکرمو خیلی مشغول کرد که بعد چند هفته برطرف شد و از ذهنم رفت ولی الان یه ماهه و احساس می کنم شدیدتره

 33. Hn می‌گوید:

  باسلام خدمت شما،
  من چندین بار سوالاتی را راجع به علایمم مطرح کردم و پاسخم را از شما دریافت کردم،بنده مدت ۴ ماه هست که دچار پرش عضلات و لرزش دست خفیف در زمان خستگی و ضعف در عضلات دست و پا هستم ،نوار عصب و عضله ۹۷/۶/۵ انجام شدنرمال و mriدر مرداد انجام و نرمال در معاینه که اخرینش در اوایل مرداد بود نرمال بودم الان مدت یک هفته هست زمانی که راه میروم و سرپا میایستم پای چپم زود خسته میشود و انگشت کنار شصت پا نا خود آگاه از رمین فاصله گرفته و شروع به لرزش میکند و اگر از پله بالابروم پای چپم زودتر خسته و یک حالت بی جانی در این پا بهم دست میده و با استراحت بهبود پیدا میکنه،پرش عضلات با تحرک و فشار روی عضلات بیشتر مشود یا اگر قسمتی از بدنم را بادست فشار بدم پرش در ان مکان بوجود میاد،این علایم ناشی از چیست ؟من ۳۲ ساله هستم.ضمنا در راه پیمایی اربعین نزدیک به ۹۰ کیلومتر راه رفتم در سه روز و مشکلی نداشتم حتی ضعف و پرشم در این مدت بهبود پیدا کرد اما درست چند روز بعد از برگشت علایم دوباره ظاهر شد

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این علائم بیشتر در رابطه با مشکل روان تنی است بایستی منشاء استرس و وسواس با مراجعات روان پزشکی ارزیابی و کنترل شود.

 34. دکتر سیفی می‌گوید:

  پرش عضلات بدون علائم عصبی عضلانی نشانه بیماری مشخصی نیست.

 35. دکتر سیفی می‌گوید:

  درمان با کنترل روان پزشکی لازم خواهد بود.

 36. دکتر سیفی می‌گوید:

  اقدامات درمانی تحت نظر روان پزشک حیاتی است.

 37. پرستو می‌گوید:

  این دردی تو کمر و پام هست و با بی حسی و گزگز هم همراه هست اینا می تونه ربطی به ای ال اس داشته باشه؟

 38. پرستو می‌گوید:

  آقای دکتر یه نفر تو سایت خودتون نوشته بود با فاسیکولاسبون و گرفتگی alsشوهرش شروع شده یعنی الان منم در شروعشم؟؟

 39. دکتر سیفی می‌گوید:

  فاسیکولاسیون بدون علائم عصبی عضلانی دیگر مرضی نیست.

 40. دکتر سیفی می‌گوید:

  این علامت دیسک کمر است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


نُه − 8 =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>