مروری بر شناخت بیماری ALS (آمیوتروفیک لاترال اسکلروز)به همراه گزارش یک مورد بیماری با علائم موضعی و سیر آهسته

بیماری آمیوتروفیک لاترال اسکلروز یا بیماری نورون محرکه (Motor Neuron Disease= MND) بعلت گرفتاری نورون های حرکتی قشر مغز، ساقه مغز و نخاع با علت ناشناخته پدید می آید و اغلب در سنین 65 تا 75 سالگی ظاهر می شود. ندرتاً در جوانان و بعضا بطور ارثی (5-10 درصد موارد) پدید می آید. شیوع آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است و در حدود یک تا دو درصدهزار می باشد. از بروز علائم تا فلج کامل دوره بیماری تقریبا 3 سال بوده و ندرتاً 5 تا 10 سال ادامه می یابد.

علت بیماری

شرایط اقلیمی و تغذیه ای در بروز بیماری موثر شناخته نشده است. اثر تماس طولانی با حوزه مغناطیسی قوی و فعالیت های ورزشی سنگین در بروز بیماری مشکوک بوده است. همچنین مواد غذایی گلوتومات، سموم و سیگار احتمالا در بروز بیماری دخیل می باشد. بیماری در تعدادی از سربازان آمریکایی که در جنگ خلیج فارس شرکت کرده بودند مشاهده شده است. زیادی بعضی از المانها مانند منگنز، سرب، آلومینییوم، سیلینیم و … در آب و غذا شاید در بروز بیماری نقش داشته باشند. در مورد علل ویروسی و اختلال ایمنی و مسمومیت ها سالها تحقیق بعمل آمده و هیچ کدام تایید نشده است. چشمگیرترین یافته در سالهای اخیر کشف ژن SOD-1 (ژن مس/روی سوپراکسیددسموتاز1-) و ژن های APOE/ ALSIN/ SMN در حدود 20 درصد بیماران ALS بخصوص در نوع ارثی و نوع جوانان بوده است. آسیب سلولی بعلت زیادی گلوتومات و رادیکالهای آزاد با استرس اکسیداتیو پدید می آید. گلوتامات ترکیب اسید آمینه با عملکرد تحریکی قوی در مراکز عصبی بطور طبیعی وجود داشته و زیادی آن باعث مسمومیت نورونی و آسیب سیناپس ها می گردد. در مسمومیت با موادی نظیر نخود(Chick Peas)  و در بیماری Lathyrism (مسمومیت مواد تمیز کننده چرم) آسیب سلول های حرکتی مراکز عصبی به علت زیادی گلوتامات پدید می آید. در ALS با کم شدن بازجذب گلوتامات (برداشت مجدد) از سیناپس ها میزان گلوتامات آزاد در مایع نخاع و خون زیاد می شود. تحریک زیادی غشاء نورون ها باعث انتقال زیاد کلسیم به داخل سلول ها و تشدید فعالیت گزانتین اکسیداز، فسفولیپداز و نیتریک اکسید و نهایتا موجب آسیب میتوکندریها می شود.

اختلال ایمنی در 10-15 درصد بیماران مبتلا ALS با گاموپاتی میتوکندریال و افزایش ستیوکین ها مشاهده شده است. در سایر بیماری های مراکز عصبی، ویروس ها از طریق ایجاد اختلال ایمنی به نورون های حرکتی آسیب می رسانند ولی هر گونه تحقیقات در مورد علت یابی و درمان ALS از طریق تغییرات ایمنی بی نتیجه بوده است.

اختلال در نوروفیلمنت ها و میکروتوبولها بعلت تغییر در زنجیره پروتئینی پری فرین داخل سلول و آکسونهای سلولهای شاخ قدامی نخاع بیماران ALS وجود دارد. موتاسیون ژن Tau باعث تولید پروتئین خاص در میکرتوبول ها در نورون های مغز و نخاع بیماران مبتلا به کمپلکس بیماری دمانس فرونتوتمپورال ، پارکینسون و ALS میگردد. این ژن در کروموزوم 17 قرار دارد.

علائم بالینی

بیماری مدتها قبل از اینکه علائم بالینی بروز کند شروع شده و رشته های عضلانی اندامها و زبان تحریکات خودبخودی بعلت دنرواسیون نشان می دهد. شروع علائم ابتدا موضعی بوده سپس منتشر می گردد. از نظر بالینی اغلب علامت در یک اندام شروع شده و بعدها در سایر اندامها ظاهر میشود. در 25 درصد موارد بیماری از ناحیه حلق و زبان (بولبر) شروع می شود و در بعضی دیگر بیماری از قسمت های انتهایی اندامها شروع می شود و شبیه علائم نوروپاتی تظاهر می کند. در یک درصد موارد هم ضعف عضلانی در عضلات تنفسی و قفسه سینه بروز می نماید. در 10 درصد موارد فلج شبیه شلی دوطرفه بازوها و دستها جلب توجه میکند. با پیشرفت تدریجی بیماری مشکل انجام اعمال مربوط به حرکات دستها و فوت دراپ (افتادگی پاها) و مشکل تکلم و ضعف صدا و بلع و نیز گریه و خنده بی اختیار (فلج کاذب سودوبولبر) وجود دارد. گرفتگی عضلات اندامها و پرش ریز عضلات (فاسیکولاسیون) در معاینه مشاهده می شود. مشکل بلع موجب سوء تغذیه و لاغری و آسپیراسیون غذا و مایعات به راههای تنفسی گردیده، ضعف عضلات پشت گردن باعث افتادگی سر به طرف سینه شده، در مرحله پیشرفته تنگی نفس باعث اختلال خواب می گردد و ناتوانی بیمار موجب افسردگی می شود. در بعضی موارد که بیماری ALS با دمانس فرونتوتمپورال همراه است اختلال تکلم و اختلال حافظه و شناخت بهمراه سایر علائم وجود دارد و در MRI مغزی تحلیل نواحی فرونتوتمپورال مشاهده می شود.

در بیماران ALS با علائم توام با دژنرسانس سیستمیک، اختلال اعصاب اتونوم، اکستراپیرامیدال، فلج حرکات چشم و اسفنکتر مشاهده میشود.

یافته های پاراکلینیکی

محض رد سایر بیماریها که علائم شبیه ALS ایجاد می کنند، انجام آزمایش های شمارش خون، سطح B12 سرم عناصر بیوشیمی خون، CPK، HIV، TSH، و PTH (هورمون پاراتیروئید) و بررسی های لازم در رابطه با رد بیماریهای بدخیمی و میاستنی گراو بعمل می آید.

در ALS افراد جوان بررسی ژنتیک از نظر ژن SOD-1، درموارد مشکوک به بیماریهای التهابی و عفونی و در CIDP (پلی نوروپاتی دمیلینیزان مزمن التهابی) و لنفوم امتحان مایع نخاع لازم است. بیوپسی عضله کمک تشخیصی نمیکند. در بررسی الکترو فیزیولوژی هدایت عصبی حسی و حرکتی طبیعی است. بعلت کاهش تعداد اکسونها ممکن است دامنه CAMPS کاهش پیدا بکند.

الکترو میوگرافی (EMG) در تشخیص ALS کمک شایسته می کند. امواج خودبخود ناشی از تحریک عضله بعلت دنرواسیون بصورت فیبرولاسیون و امواج شارپ مکرر مشاهده می شود و در انقباض ارادی واحدهای حرکتی بصورت کمپلکس های بزرگ با دامنه و ولتاژ زیاد در بیشتر عضلات مشاهده می شود.تست EDX حداقل بایستی در 3 ناحیه از 4 منطقه زبان، گردن، توراکس و کمر بعمل آید. EMG بهتر است از عضلات زبان، اندام ها و عضلات پارا اسپینال انجام بگیرد. جهت رد دیگر بیماریهای مغز و نخاع MRI در همه بیماران ALS بعمل می آید. فقط در موارد ALS با دمانس فرونتوتمپورال، آتروفی مغز مشاهده می شود. در MRI فانکشنال Proton D.W اختلال سیگنال در کپسول داخلی همیسفرها در بیماری ALS مشاهده می شود. تکنیک Magnetization Transfer Ratio در تشخیص بیماری نورون محرکه فوقانی قبل از بروز علائم بالینی کمک کننده است. در MR Spect کاهش NAA (ان آستیل آسپارت) نسبت به کولین و کراتین در قشر مغز مشاهده می شود.

تشخیص

در مرحله پیشرفته بیماری علائم مشخص بالینی به تشخیص قطعی منتهی می شود. در مراحل اولیه بیماری تشخیص های احتمالی و محتمل کم و کاذب مطرح می شود.تشخیص قطعی موقعی است که علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی در سه ناحیه یا بیشتر وجود داشته باشد. تشخیص احتمالی موقعی است که علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی در دو ناحیه وجود داشته و تشخیص با احتمال کم موقعی است که علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی هر دو در یک ناحیه و یا هر کدام در دو ناحیه مجزا وجود داشته باشد. EDX منتشر به تایید بیماری کمک می کند. سیر پیشرونده بیماری در طول ماهها به تشخیص نهایی منتهی می شود.

تشخیص افتراقی بیماری ALS یا بیماریهای متعدد مراز عصبی با گرفتاری نورون محرکه فوقانی یا تحتانی توام یا مجزا مطرح می گردد. در مواقع گرفتاری نورون محرکه فوقانی نوع PLS (Primary lateral Sclorosis) این بیماری، پاراپارزی اسپاستیک فامیلی، بیماری های دژنراتیو مغزی و نخاعی (لکو یستروفی ها و اسپینوسربلارآتروفی و …)، بیماری های عفونی (…,HIV, syphilis) و آنسفالوپاتی های متابولیک و اتوایمیون مطرح می شود. در گرفتاری نورون محرکه تحتانی بیماری های اسپینو موسکلارآتروفی و رادیکلوپاتی و سندرم لمبرت ایتون در تشخیص افتراقی قرار میگیرد.

آرتروز گردن با گرفتاری ریشه های گردنی و نخاع، با علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی از موارد مهم تشخیص افتراقی با ALS می باشد.اهمیت تشخیص موقعی بیشتر است که این دو بیماری توام باشد. در دیسکوپاتی گردن اختلال دفع ادرار و علائم ستون خلفی نخاع وجود دارد. از دیگر مواردی که علائم توام نورون محرکه فوقانی و تحتانی را ایجاد می کند مننژیم فورامن مگنوم و سیرنگومیلی است. در بیماری MS علائم نورون محرکه فوقانی و در CIDP علائم نورون محرکه تحتانی و ریشه ای (رادیکلوپاتی) وجود دارد. در بیماری فلج پیشرونده حلق و میاستنی گراف و سکته مغزی ناحیه بولبر، هر کدام علائم و سیر بیماری مربوطه را دارند. در بیماریهای آتروفی اسپینوسربلار کمبود Hex-A تعیین کننده تشخیص است. بیماریهای داخلی متعدد مثل هیپرتیروئیدی در افراد پیر، هیپرپاراتیروئیدی و کمبود ویتامین B12 علائمی شبیه ALS ایجاد می کند. فاسیکولاسیون خوش خیم بعضا مشکل تشخیص با ALS را پیش می آورد.

درمان

Rilutek ترکیب آنتی گلوتامیت به مقدار 50 میلی گرم دوبار در روز بعنوان یک ترکیب آنتی گلوتامیت بطور خفیف در کند کردن سیر بیماری موثر است. به جهت قیمت گزاف و تاثیر کم از این درمان استقبال زیادی بعمل نیامده است. سایر آنتی گلوتامیت ها عبارتند از لاموتریژن، گاباپنتین، دکسترومتورفان و توپیرامات. داروهایی مانند آنتی اکسیدانها (ویتامین E)، کراتین، کلسیم کانال بلوکرها عموما بدون تاثیر می باشند. ژن درمانی و تزریق ایستم سل در این بیماری هنوز موفق نبوده است. Co Q 10، مینوساکلین و سایر آنتی بیوتیک ها بطور تجربی استفاده شده است و نتایج آن در حال بررسی است. درمانهای حمایتی مثل فیزیوتراپی، کمک های روانپزشکی، گفتار درمانی و تمرینات تنفسی، تغذیه مناسب با کنترل وزن و در نهایت استفاده از لوله گاستروستومی (PEG) ضرورت پیدا می کند.

شرح مورد بیماری

مرد 47 ساله بازنشسته از کار دفتری، راست دست، وزن 72 کیلو، قد 180 سانتی متر، بعلت لاغر شدن و ضعف پیشرونده عضلات دست چپ که از دو سال پیش شروع شده بود مراجعه نمود. سابقه تصادف یا بیماری عمده ای مانند دیابت، فشار خون و بیماریهای مفصلی در سابقه بیمار وجود نداشت. از اختلال حس و درد و اختلال تعادل  حافظه و تکلم شکایت نداشت.

در معاینه عمومی علائمی از بیماریهای داخلی مشاهده نشد.در معاینه نورولوژیک: ته چشم و حرکت چشم ها و عضلات صورت و زبان و حلق طبیعی بود. اختلال حس در صورت و حلق وجود نداشت. رفلکس چانه (Jaw Jerk) طبیعی، رفلکس کف دست-چانه (پالمومنتال) فعال نبود. در زبان آتروفی و فاسیکولاسیون وجود نداشت. عضلات کمربند شانه در هر دو طرف از نظر حجم عضلات و قدرت طبیعی بود. آتروفی مختصر عضلات بازو و ساعد نسبت به طرف راست مشاهده شد. قدرت فلکسیون و اکسانسیون عضلات دو سر و سه سر حدود 20 درصد نسبت به طرف راست کم بود. عضلات تنار و هیپوتنار و بین استخوانی دست چپ در حد شدید تحلیل رفته بود و قدرت اکستانسیون و اداکشن انگشتان در حدود 5/1 تا 5/2 بود. رفلکسهای وتری فلکسیون انگشتان، براکیورادیکال، بی سپس و ترسپس در حدود 5/3 و در طرف راست در حدود 5/2 فعال بود. در عضلات بازو و ساعد چپ فاسیکولاسیون کمی مشاهده شد. در اندام های فوقانی و تحتانی همه حس ها طبیعی بود و در اندامهای تحتانی ضعف و آتروفی وجود نداشت و رفلکسها قرینه بود. رفلکس کف پا در هر دو طرف فلکسوربوده است. علائم اختلال اکستراپیرامیدال، اعم از ترمور، رژیدیته و عدم تعادل و علامت رومبرک وجود نداشت. آزمایش روتین خون، شمارش و بیوشیمی از جمله کلسیم، CPK، TSH، CRP، آنزیم های کبد طبیعی بود. در بررسی الکتروفیزیولوژی هدایت اعصاب حسی و حرکتی در همه اندامها طبیعی بود. در EMG فیبریلاسیون در دست چپ 3+ ، و در بقیه اندام ها (1~2)+. در همه اندام ها فاسیکولاسیون 1+ و P.S.W در اندام های فوقانی (1~2)+ و در پاها منفی بوده است. MUP,s بزرگ در همه اندام ها مشاهده شده بود. MRI فقرات گردن دیسک خفیف C4-C5 و C5-C6 را نشان داد، علائمی از میلوپاتی وجود نداشت و CT مغز طبیعی بود. این مورد ALS از نظر گرفتاری محدود در یک اندام و سیر بالینی آهسته در سن نسبتا پایین جالب توجه بوده و ضمن شروع درمان های آنتی گلوتامیت (دکسترومترفان، گابا پنتین، سولفات روی، COQ10)

بیمار پس از 3 ماه  و با تشدید سیر بیماری و با علائم منتشر بیماری در اندام ها بدون گرفتاری عضلات حلق و زبان مراجعه نموده است.

در مراجعه بعدی، 3 ماه بعد از آخرین مراجعه تشدید علائم عضلانی و عصبی در اندام ها و شروع علائم بیماری در زبان و حلق مشاهده شد.

انتظار جلب نظرات همکاران صاحب نظر در جهت کمک به این بیمار را دارم.

92-2-16
فرستاده شده در ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ در ۹:۴۲ ب.ظ | در پاسخ به شیرین.
با سلام ، در مورد تشخیص ALS مسائل چند قابل توجه است:
۱- شیوع بیماری یک تا دو در صد هزار جمعیت است.
۲- به جهت وجود صرفآ علائم حرکتی بدون هیچگونه علائم حسی و شناختی و هیچ نوع تغییرات در اسکن مغز و نخاع، در شروع بیماری تشخیص ALS مشکل است.
۳- در مواردی در مرحله شروعی این بیماری به جهت توآم بودن آن با آرتروز گردن و دیابت و پارکینسون علائم ALS به حساب این بیمایها گذاشته میشود.
۴- نظر به اینکه این بیماری غیرقابل علاج است هیچ پزشک قبل از خاطرجمعی کامل از تشخیص دوست ندارد خبر ناگوار را به بیمار و اطرافیان اعلام کند.
۵- در خیلی از کشورها از جمله در آمریکا انجمن بیماران آ ال اس فعال وجود دارد ، انتشارات متعدد و با تبادل اخبار پیشرفتهای علمی و تحقیقاتی و مسائل اجتماعی و صدها موضوعات دیگر را در اختیار افراد علاقمند میگذارند. امید است در ایران جامعه آ ال اس با اشتراک بیماران و خانواده ها و پزشکان و علاقمندان تشکیل شود و بتواند سطح آگاهی و امکانت تشخیصی و درمانی را بالا ببرد.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

1,304 Responses to مروری بر شناخت بیماری ALS (آمیوتروفیک لاترال اسکلروز)به همراه گزارش یک مورد بیماری با علائم موضعی و سیر آهسته

 1. احمد می‌گوید:

  با سلام و تشکر فراوان از شما دکتر عزیز که جواب گوی سوالات مردم هستید شما به معنای واقعی کلمه یک حکیم هستید که بدون هیچ چشم داشتی به مردم کمک می کنید.

 2. الینا می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید، آقای دکتر من ۲۵ سالمه و حدود شش ماهه همه جای بدنم ضربان واضح نبض رو حس میکنم روزانه ب مقدار خیلی زیاد!!! مخصوصا وقتی میخوابم در کتف چپم. بعده یه مدت دوره پر از تنش و استرس ک گذروندم این نبض ها شروع شد و تا الان قطع نشده، اینم بگم ک خیلی وقتی یهو بدنم خارش شدید میگیره و سریع رفع میشه، توروخدا راهنماییم کنین من چ بیماری دارم؟

 3. الینا می‌گوید:

  یعنی خارش شدید بدن میتونه مربوط ب استرس زیادم باشه؟ آقای دکتر موقع عصابنیت یا ناراحتی شدید یا موقعی ک شکمم نفخ داره زیر چشام و روی گونه هام از چند ناحیه انگار پشه نیش زده باشه قرمز میشه و ورم میکنه و بعده یه ساعت برطرف میشه، آیا این علائم مربوط ب حیطه تخصص شماس؟
  با تشکر از لطفتون

 4. ندا می‌گوید:

  خسته نباشید سوالی دارم از حضورتون الان ب مدت یکماه ونیم هست انگشت شصت دست چپم شروع ب تکانخوردن ناگهانی و غیر ارادی میکند ایا نیازبه پیگیری هست ؟

 5. سحر می‌گوید:

  سلام وقت بخیر
  من حدود یک سال هست دست راستم تورم داره اوایل با درد همراه بود اما الان فقط تورم را دارم . گردن درد های شدید داشتم. سرگیجه . و عضلات زبانم برا چندثانیه میگرفت و نمیتونستم حرف بزنم . دکتر رفتم تشخیص میگرن و دیسک دادن و تحت درمان بودم تا کنی بهتر شدم اما تورم دست کم نشد گاهی گرفتگی گردن داشتم و بعد از مدتی هم پاهام کلا تورم داشت و درد داشتم تا اینکه دوباره زبان به مدت سی ثانیه گرفت و واقعا نمیدونم پیش کدوم دکتر برم.

 6. حسینی می‌گوید:

  با سلام خدمت دکتر عزیز آقای دکتر من بیشتر یک ساله که پرش عضلانی در کل بدنم دارم ۶ ماه قبل یک بار به متخصص مغز اعصاب مراجعه کردم بعد از معاینه سرپایی بدون تست خون و ام ار ای گفت که مشکلی نداری فقط قرص ضد اضطراب بهم دادن ولی هیچ تاثیری نداشته پرش ها افزایش یافته هر چی تو اینترنت سرچ میکنم همش از علائم ای ال اس میزنه همین باعث‌میشه خیلی اذیت بشم یعنی همش تو فکر این بیماری میرم همش هم فکرم مشغول عضلاتم هست که نکنه تحلیل بذه به خدا موندم چی کار کنم کلا زندگی بهم ریخته ببخشید که عرایضم طولانی شد خواهش میکنم راهنمای ام کنید یا تشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   پرش میوکلونی با پرش فاسیکولاسیون فرق دارد در دومی قسمتی از عضله میپرد و عضو تکان نمیخورد. فاسیکولاسیون بدون علائم عصبی عضلانی دیگر بودن علت و بدون اهمیت است.

 7. حسینی می‌گوید:

  مرسی از پاسخگویتان آقای دکتر نیازی هست بیشتر پیگیری کنم پرش عضو ندارم فقط یکی از عضلات کف دستم الان ۱ روزه بطور مداوم میپره

 8. حسینی می‌گوید:

  آقای دکتر ببخشید خیلی سوال میکنم به نظر شما الان که یک ساله پرش عضلانی چند درصد احتمال داره که این پرش ها از ای ال اس باشه مرسی

 9. حسینی می‌گوید:

  با سلام نمیدانم کدامین جمله را برای توصیف محبت هایتان بنویسم خیلی ازت ممنونم

 10. حسینی می‌گوید:

  اقای دکتر من امروز مراجعه کردم به بیمارستان ایرانی دوبی پیش متخصص مغز و اعصاب اقای دکترحقیقت ایشون هم در تایید فرموده های شما گفتن مشکلی من نمیبینم با یع وسیله ای شبیه چکش به دست و بازو هم ضربه زدن فرمودن مشکلی نداری ولی هنوز کف دستم به وضوح قابل مشاهده هست که پرش داره فقط قرص epanutin100mg تجویز کردن هفته اول روزی 2عدد و بعدش هر روز 3 عدد و چند تا قرص ویتامین ایا اینها موثره؟ و دیگه خیالم بابات ای ال اس راحت باشه؟ مرسی از اینکه مزاحم شدم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اپا نوتین داروی ضد صرع است برای پرش هم اثر تسکینی دارد اگر مجبور نیستید داروئی مصرف نکنید. اگر مزاحمت فکری ایجاد میکند درمان وسواس بهتر خواهد بود.

 11. حسینی می‌گوید:

  با سلام من به فرموده های شما کا ملا ایمان دارم بله اقای دکتردرست حدس زدین داروی ضد صرع phenytion sodium من ازشون سوال کردم که این دارو فاسیکلاسیون رو درمان میکنه ایشون با قاطعیت جواب دادن 90 درصد جواب میده و گفتن من muscle twitch دارم نه فاسیکلاسیون

 12. حسینی می‌گوید:

  بازم ببخشید اقای دکتر من نمیدونم چی کار کنم الان دقیقا وسط کف دستم چپم جایی که خطی شبیه عدد هشت هست 4 روزه که پرش داره فقط صبح که از خواب بیدار میشم برای 1 ساعتی قطع میشع وقتی تو فکرش میرم دوباره میپره خیلی ازتون ممنونم خیلی بهم محبت کردین ان شالله همیشه سالم و تندرست باشین که با هیچ چشم داشتی جواب میدین

 13. حسینی می‌گوید:

  با سلام اقای دکتر این سوال اخرم هست دیگه مزاحمتون نمیشم تشکر از محبت هاتون یکی از عضله های کف دستم الان 6 روزه 24 ساعته میپره ایا جدی بگیرم و برم تست عصب و عضله بدم؟ دفعه قبل خواستم emg بدم اینجا خیلی گرونه 250 دلاره صلاحدید جنابعالی چیست اگه بفرمایید این کار رو انجام میدم مرسی

 14. علی می‌گوید:

  سلام آقا دکتر سیفی عزیز تشکر میکنم از مطالب مفیدتون ــ الان نزیکه دوماه است یهویی لاغر شدم ماهیچه هام شل شدند پرش عضلات در همه جای بدنم دارم ، پوستم خشک شده و ریزش ابرو هم دارم در مورد پرش عضلات و لاغری مفرط تو اینترنت تحقیق میکنم بیشتر از بیماری ای ال اس میترسم دکتر هم رفتم جواب ازمایش چکاپ کامل خوب بوده ، صرع خفیف هم دارم که گاپاپنتین١٠٠ مصرف میکنم البته من ١ سال بود استرس و اضطراب شدید داشتم که تا جایی پیش رفت که حالتی شبیه به پنیک در من اتفاق افتاد الان هم مادرم خیلی نگران من است . خواهشا سریع جواب بدین ممنون از بزرگواریتون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   احتمال بيماري عضوي خيلي كم است اگر در معاينه سالميد كنترل استرس و اضطراب در اولويت باشد

 15. علي می‌گوید:

  با سلام خدمت اقاي دكتر سيفي كه هميشه دعا گوي شما هستم و خدا خير بده شما رو.اقاي دكتر از عيد تا حالا گاهي اوقات پلك چشم چپ نبض دار ميشود.حس ميكنم عضلات ساق پا ضعيف شده و كم ميارن.همچنين حس ميكنم ريه هام ضعيف شدن.گفتم مطرح كنم با شما

 16. ندا می‌گوید:

  دکتر عزیزسلام وقت بخیر
  دختر سه ساله ای داریم که بیماری ام اس داره یعنی با ازمایشاتی ک داده بیماری mld مشخص شده .می خوام بدونم یعنی هیچ راهی نیست برای درمانش و فقط باید چشم بدوزیم که از پیش ما میره ؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   مطمئن هستيد سه ساله است، در اين سن بيماري بعيد است، در در هر سن بيماري قابل درمان است

 17. ندا می‌گوید:

  شبتون بخیر ..بله دکتر سه سالشه … واقعا دکتر ؟؟ درمان وجود داره ؟ دست و پاش اول شل شد توانایی راه رفتن نداره …قدرت تکلم نداره …ازمایشاتی زیادی انجام شده اخرین ام ار ای و ام ار اس ک گرفتیم نوشته شده که بیماری MLD تشخیص داده شده و کم کم بیناییش رو از دست میده …دست و پاهاش خشکه ما واقعا نا امیدیم یعنی نا امیدمون کردن …دکتر میشه ادرس مطبتون رو بدین حضوری بیام ؟ حال و روز خوبی نداریم من خودم ک برگه ازمایشش رو ترجمه کردم چون دکترش نبود بهش نشون بدیم نوشته بود ی عارضه سفید گسترده مشاهده میشه ک در نهایتMLD اولین تشخیص هست . میگن درمانی وجود نداره ودر نهایت منجر به مرگش میشه درسته ؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   متاسفانه با این توصیف ضایعه غیر قابل برگشت پیش آمده بفرض توقف بیماری معلولیت دائم و حالت نباتی احتمالش زیاد است کاش کاری از بر می آمد. از صیمی قلب برایش دعا میکنم.

 18. حسینی می‌گوید:

  با سلام اقای دکتر ببخشید دوباره مزاحم شدم اقای دکتر من تو این یک سالی که پرش عضلانی دارم همش به فکر این بیماری بودم تا جایی که تا یکم چشمم تار میشد میرفتم پیش چشم پزشک که نکنه از علایم ام اس باشه یا یکم عضلات پام درد میکردم میرفتم دکتر ارتوپد و یادمه فقط یه روز از خواب بلند شدم برای چند ثانیه ای دستم بی حس شده بود از اظطراب اینکه ام اس داشته باشم حتی زبونم بند امده بود الان ام که با این بیماری اشنا شدم میشه گفت شبو،روز همش تو فکرشم نمیدونم چی کار کنم هر روز یک علامت جدید گاهی گلو درد دارم و بعضی وقت ها تا یک، ساعت رانندگی میکنم عضلات گردنم درد میکنم همش به خودم میگم که من بیماری ای ال اس دارم کاش اصلا با این بیماری اشنا نمیشدم به خدا دیگه موندم بعضی وقت ها با خودم فکر میکنم این بیماری رو میداشتم تا حداقل از این افکار راحت میشدم این بار هم لطف کنید اگه امکانش هست راهنمایی کنیذ ببخشید خیلی اذیتتون کردم از خدا بهترین ها رو برای شما و خانواده محترم ارزومندم با تشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   مطمئن باشید که موضوع خود بیمار انگاری و وسواس سلامتی خیلی شایع و خیلی آزار دهنده و از نظر معالجه خیلی مشکلتر است، بهتر است تا موقعی که در معاینه علامت مشخصی دیده نشود این بیماری را قبول کنید

 19. حسینی می‌گوید:

  اقای دکتر اون داروی ضد صرع رو 10 روز مصرف کردم هیچ تاثیری در کاهش پرش ها نداشت دیگه قطع کردم هر کاری کردم هر دارویی که دکتر ها تجویز کردن مصرف کردم هیچ تاثیری نداشته پیش هر متخصصی رفتم جوابی نگرفتم اقای دکتر ایا پرش عضلانی مشکل عصبی هست یا خیر ‌؟ با تشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   پرش عضلانی اغلب به درمان مقاوم است تا موقعی که در کارآئی اختلال ایجاد نکند درمان توصیه نمیشود.

 20. ali می‌گوید:

  باعرض سلام خدمت اقای دکترسیفی
  حدود 3ماه پیش پدر من یه تصادفی داشتن به پشت سرشون ضربه خورد ولی مشکلی براشون ایجادنشدبعد1ماه از این قضیه یه شب خابیدن ضبخش لکنت زبان گرفت و از بقل ران بی حس شده.الان که بردیم دکتربعدکلی ازمایش وmriالان تشحیص دادنals.پدرم55سالشه ذرضمن پدرم سردردهای شدیدی ازسالهای پیش ذاشته.خواهشن راهنماییم کنید.

 21. ali می‌گوید:

  دکترخواهشن ادرستون رو برام بفرستیدمن پروندشو بیارم خدمتتون شماهم نظرتون رو بگید.با توصیفایی که من ازals شنیدم گفتن تشخیص این بیماری سخته.خواهشن کمکم کنید. باتشکر

 22. saman می‌گوید:

  با سلام خسته نباشید اقای دکتر ایا سترالین برای درمان زود انزالی موثر هست؟ و اکه کسی سترالین مصرف میکنه و میتونه الکل مصرف کنه ؟ یعتی عوارض جدی در پی داره؟ پیشاپیش ازپاسخگویتان سپاسگزارم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر مشکل جنسی از افسردگی باشد موثر واقع میشود مصرف توام داروهای اعصاب با الکل عوارض دارد.

 23. saman می‌گوید:

  خیلی ممنونم از پاسختان من یه جورایی به الکل اعتیاد دارم سعی میکنم مصرف نکنم مرسی

 24. محمدی می‌گوید:

  اقای دکتر سلام خسته نباشید اقای دکتر من یکی از دوستام 40 سالشونه از 6ماه قبل پای چپش لاغر شده الان طوری شده که تا 50 متر بیشتر نمیتونه راه بره دکتر مغز و، اعصاب هم، رفتن گفت تو معاینه چیز غیر عادی مشاهده نشده ایا مشکوک به als هست؟ چند تا تست هم قراره فردا انجام، بده به نظر شما میتونه بیماریشون als باشه

 25. محمد می‌گوید:

  با سلام
  من حدود 1.5سال قبل چندین بتر دچار تنگی نفس شدم.که رفع شد .بعد از مدتی دچار بدن درد های شدید می شدم طوری که کل بدنم درد می کرد.و بعدش دچار گز گز دست چپ و عدم تعادل شدم.با مراجعه به متخصص ک ام ار ای موردی مشاهده نشد.مدتی است که دچار پرش عظلان و ضعف عظلانی و مشکل تکلم شده ام در ضمن دستهایم و پاهایم خواب رفتگی پیدا می کنند.تنگی نفس و ومشکل بلع اندکی دارم.احساس میکنم به ای ال اس مبتلا شده ام چه باید بکنم .از مراجعه به متخصص می ترسم سی ساله هستم.لطفا راهنمایی نمایید .با تشکر

 26. فریدون می‌گوید:

  سلام آقای دکتر وقت بخیر اقای دکتر خیلی از شما تشکر میکنم از سایت پربارتون بنده 28 سالمه بعد از یک حادثه ای استرس و اضطراب شدیدی بهم وارد که تا چند روز ادامه داشت بعد از چند روز از اون حادثه دچار پرش عضلانی بصورت پراکنده تو اندام ها شدم الان تقریبا 10 ماه میشه که پرش عضلانی دارم چند ماه پیش به متخصص مغز مراجعه کردم تو معاینه چیزی غیر عادی مشاهده نشد داروی سیتالوپرام20 برای 3 ماه تجویز شد ولی اثری نداشت آیا نیازی هست دوباره مراجعه کنم ؟

 27. فریدون می‌گوید:

  آقای دکتر الان کف پای چپم تقریبا چند روزه بطور 24 ساعته میپره آیا این نشانه بیماری جدی هست ؟ آگه خدای ناکرده از ای ال اس باشه تو این 10 ماه باید علایم دیگه ای هم ظاهر میشد؟ پیشاپیش از پاسخ شما دکتر گرانقدر ممنون به امید شفای همه بیماران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 9 = پانزده

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>