مروری بر شناخت بیماری ALS (آمیوتروفیک لاترال اسکلروز)به همراه گزارش یک مورد بیماری با علائم موضعی و سیر آهسته

بیماری آمیوتروفیک لاترال اسکلروز یا بیماری نورون محرکه (Motor Neuron Disease= MND) بعلت گرفتاری نورون های حرکتی قشر مغز، ساقه مغز و نخاع با علت ناشناخته پدید می آید و اغلب در سنین 65 تا 75 سالگی ظاهر می شود. ندرتاً در جوانان و بعضا بطور ارثی (5-10 درصد موارد) پدید می آید. شیوع آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است و در حدود یک تا دو درصدهزار می باشد. از بروز علائم تا فلج کامل دوره بیماری تقریبا 3 سال بوده و ندرتاً 5 تا 10 سال ادامه می یابد.

علت بیماری

شرایط اقلیمی و تغذیه ای در بروز بیماری موثر شناخته نشده است. اثر تماس طولانی با حوزه مغناطیسی قوی و فعالیت های ورزشی سنگین در بروز بیماری مشکوک بوده است. همچنین مواد غذایی گلوتومات، سموم و سیگار احتمالا در بروز بیماری دخیل می باشد. بیماری در تعدادی از سربازان آمریکایی که در جنگ خلیج فارس شرکت کرده بودند مشاهده شده است. زیادی بعضی از المانها مانند منگنز، سرب، آلومینییوم، سیلینیم و … در آب و غذا شاید در بروز بیماری نقش داشته باشند. در مورد علل ویروسی و اختلال ایمنی و مسمومیت ها سالها تحقیق بعمل آمده و هیچ کدام تایید نشده است. چشمگیرترین یافته در سالهای اخیر کشف ژن SOD-1 (ژن مس/روی سوپراکسیددسموتاز1-) و ژن های APOE/ ALSIN/ SMN در حدود 20 درصد بیماران ALS بخصوص در نوع ارثی و نوع جوانان بوده است. آسیب سلولی بعلت زیادی گلوتومات و رادیکالهای آزاد با استرس اکسیداتیو پدید می آید. گلوتامات ترکیب اسید آمینه با عملکرد تحریکی قوی در مراکز عصبی بطور طبیعی وجود داشته و زیادی آن باعث مسمومیت نورونی و آسیب سیناپس ها می گردد. در مسمومیت با موادی نظیر نخود(Chick Peas)  و در بیماری Lathyrism (مسمومیت مواد تمیز کننده چرم) آسیب سلول های حرکتی مراکز عصبی به علت زیادی گلوتامات پدید می آید. در ALS با کم شدن بازجذب گلوتامات (برداشت مجدد) از سیناپس ها میزان گلوتامات آزاد در مایع نخاع و خون زیاد می شود. تحریک زیادی غشاء نورون ها باعث انتقال زیاد کلسیم به داخل سلول ها و تشدید فعالیت گزانتین اکسیداز، فسفولیپداز و نیتریک اکسید و نهایتا موجب آسیب میتوکندریها می شود.

اختلال ایمنی در 10-15 درصد بیماران مبتلا ALS با گاموپاتی میتوکندریال و افزایش ستیوکین ها مشاهده شده است. در سایر بیماری های مراکز عصبی، ویروس ها از طریق ایجاد اختلال ایمنی به نورون های حرکتی آسیب می رسانند ولی هر گونه تحقیقات در مورد علت یابی و درمان ALS از طریق تغییرات ایمنی بی نتیجه بوده است.

اختلال در نوروفیلمنت ها و میکروتوبولها بعلت تغییر در زنجیره پروتئینی پری فرین داخل سلول و آکسونهای سلولهای شاخ قدامی نخاع بیماران ALS وجود دارد. موتاسیون ژن Tau باعث تولید پروتئین خاص در میکرتوبول ها در نورون های مغز و نخاع بیماران مبتلا به کمپلکس بیماری دمانس فرونتوتمپورال ، پارکینسون و ALS میگردد. این ژن در کروموزوم 17 قرار دارد.

علائم بالینی

بیماری مدتها قبل از اینکه علائم بالینی بروز کند شروع شده و رشته های عضلانی اندامها و زبان تحریکات خودبخودی بعلت دنرواسیون نشان می دهد. شروع علائم ابتدا موضعی بوده سپس منتشر می گردد. از نظر بالینی اغلب علامت در یک اندام شروع شده و بعدها در سایر اندامها ظاهر میشود. در 25 درصد موارد بیماری از ناحیه حلق و زبان (بولبر) شروع می شود و در بعضی دیگر بیماری از قسمت های انتهایی اندامها شروع می شود و شبیه علائم نوروپاتی تظاهر می کند. در یک درصد موارد هم ضعف عضلانی در عضلات تنفسی و قفسه سینه بروز می نماید. در 10 درصد موارد فلج شبیه شلی دوطرفه بازوها و دستها جلب توجه میکند. با پیشرفت تدریجی بیماری مشکل انجام اعمال مربوط به حرکات دستها و فوت دراپ (افتادگی پاها) و مشکل تکلم و ضعف صدا و بلع و نیز گریه و خنده بی اختیار (فلج کاذب سودوبولبر) وجود دارد. گرفتگی عضلات اندامها و پرش ریز عضلات (فاسیکولاسیون) در معاینه مشاهده می شود. مشکل بلع موجب سوء تغذیه و لاغری و آسپیراسیون غذا و مایعات به راههای تنفسی گردیده، ضعف عضلات پشت گردن باعث افتادگی سر به طرف سینه شده، در مرحله پیشرفته تنگی نفس باعث اختلال خواب می گردد و ناتوانی بیمار موجب افسردگی می شود. در بعضی موارد که بیماری ALS با دمانس فرونتوتمپورال همراه است اختلال تکلم و اختلال حافظه و شناخت بهمراه سایر علائم وجود دارد و در MRI مغزی تحلیل نواحی فرونتوتمپورال مشاهده می شود.

در بیماران ALS با علائم توام با دژنرسانس سیستمیک، اختلال اعصاب اتونوم، اکستراپیرامیدال، فلج حرکات چشم و اسفنکتر مشاهده میشود.

یافته های پاراکلینیکی

محض رد سایر بیماریها که علائم شبیه ALS ایجاد می کنند، انجام آزمایش های شمارش خون، سطح B12 سرم عناصر بیوشیمی خون، CPK، HIV، TSH، و PTH (هورمون پاراتیروئید) و بررسی های لازم در رابطه با رد بیماریهای بدخیمی و میاستنی گراو بعمل می آید.

در ALS افراد جوان بررسی ژنتیک از نظر ژن SOD-1، درموارد مشکوک به بیماریهای التهابی و عفونی و در CIDP (پلی نوروپاتی دمیلینیزان مزمن التهابی) و لنفوم امتحان مایع نخاع لازم است. بیوپسی عضله کمک تشخیصی نمیکند. در بررسی الکترو فیزیولوژی هدایت عصبی حسی و حرکتی طبیعی است. بعلت کاهش تعداد اکسونها ممکن است دامنه CAMPS کاهش پیدا بکند.

الکترو میوگرافی (EMG) در تشخیص ALS کمک شایسته می کند. امواج خودبخود ناشی از تحریک عضله بعلت دنرواسیون بصورت فیبرولاسیون و امواج شارپ مکرر مشاهده می شود و در انقباض ارادی واحدهای حرکتی بصورت کمپلکس های بزرگ با دامنه و ولتاژ زیاد در بیشتر عضلات مشاهده می شود.تست EDX حداقل بایستی در 3 ناحیه از 4 منطقه زبان، گردن، توراکس و کمر بعمل آید. EMG بهتر است از عضلات زبان، اندام ها و عضلات پارا اسپینال انجام بگیرد. جهت رد دیگر بیماریهای مغز و نخاع MRI در همه بیماران ALS بعمل می آید. فقط در موارد ALS با دمانس فرونتوتمپورال، آتروفی مغز مشاهده می شود. در MRI فانکشنال Proton D.W اختلال سیگنال در کپسول داخلی همیسفرها در بیماری ALS مشاهده می شود. تکنیک Magnetization Transfer Ratio در تشخیص بیماری نورون محرکه فوقانی قبل از بروز علائم بالینی کمک کننده است. در MR Spect کاهش NAA (ان آستیل آسپارت) نسبت به کولین و کراتین در قشر مغز مشاهده می شود.

تشخیص

در مرحله پیشرفته بیماری علائم مشخص بالینی به تشخیص قطعی منتهی می شود. در مراحل اولیه بیماری تشخیص های احتمالی و محتمل کم و کاذب مطرح می شود.تشخیص قطعی موقعی است که علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی در سه ناحیه یا بیشتر وجود داشته باشد. تشخیص احتمالی موقعی است که علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی در دو ناحیه وجود داشته و تشخیص با احتمال کم موقعی است که علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی هر دو در یک ناحیه و یا هر کدام در دو ناحیه مجزا وجود داشته باشد. EDX منتشر به تایید بیماری کمک می کند. سیر پیشرونده بیماری در طول ماهها به تشخیص نهایی منتهی می شود.

تشخیص افتراقی بیماری ALS یا بیماریهای متعدد مراز عصبی با گرفتاری نورون محرکه فوقانی یا تحتانی توام یا مجزا مطرح می گردد. در مواقع گرفتاری نورون محرکه فوقانی نوع PLS (Primary lateral Sclorosis) این بیماری، پاراپارزی اسپاستیک فامیلی، بیماری های دژنراتیو مغزی و نخاعی (لکو یستروفی ها و اسپینوسربلارآتروفی و …)، بیماری های عفونی (…,HIV, syphilis) و آنسفالوپاتی های متابولیک و اتوایمیون مطرح می شود. در گرفتاری نورون محرکه تحتانی بیماری های اسپینو موسکلارآتروفی و رادیکلوپاتی و سندرم لمبرت ایتون در تشخیص افتراقی قرار میگیرد.

آرتروز گردن با گرفتاری ریشه های گردنی و نخاع، با علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی از موارد مهم تشخیص افتراقی با ALS می باشد.اهمیت تشخیص موقعی بیشتر است که این دو بیماری توام باشد. در دیسکوپاتی گردن اختلال دفع ادرار و علائم ستون خلفی نخاع وجود دارد. از دیگر مواردی که علائم توام نورون محرکه فوقانی و تحتانی را ایجاد می کند مننژیم فورامن مگنوم و سیرنگومیلی است. در بیماری MS علائم نورون محرکه فوقانی و در CIDP علائم نورون محرکه تحتانی و ریشه ای (رادیکلوپاتی) وجود دارد. در بیماری فلج پیشرونده حلق و میاستنی گراف و سکته مغزی ناحیه بولبر، هر کدام علائم و سیر بیماری مربوطه را دارند. در بیماریهای آتروفی اسپینوسربلار کمبود Hex-A تعیین کننده تشخیص است. بیماریهای داخلی متعدد مثل هیپرتیروئیدی در افراد پیر، هیپرپاراتیروئیدی و کمبود ویتامین B12 علائمی شبیه ALS ایجاد می کند. فاسیکولاسیون خوش خیم بعضا مشکل تشخیص با ALS را پیش می آورد.

درمان

Rilutek ترکیب آنتی گلوتامیت به مقدار 50 میلی گرم دوبار در روز بعنوان یک ترکیب آنتی گلوتامیت بطور خفیف در کند کردن سیر بیماری موثر است. به جهت قیمت گزاف و تاثیر کم از این درمان استقبال زیادی بعمل نیامده است. سایر آنتی گلوتامیت ها عبارتند از لاموتریژن، گاباپنتین، دکسترومتورفان و توپیرامات. داروهایی مانند آنتی اکسیدانها (ویتامین E)، کراتین، کلسیم کانال بلوکرها عموما بدون تاثیر می باشند. ژن درمانی و تزریق ایستم سل در این بیماری هنوز موفق نبوده است. Co Q 10، مینوساکلین و سایر آنتی بیوتیک ها بطور تجربی استفاده شده است و نتایج آن در حال بررسی است. درمانهای حمایتی مثل فیزیوتراپی، کمک های روانپزشکی، گفتار درمانی و تمرینات تنفسی، تغذیه مناسب با کنترل وزن و در نهایت استفاده از لوله گاستروستومی (PEG) ضرورت پیدا می کند.

شرح مورد بیماری

مرد 47 ساله بازنشسته از کار دفتری، راست دست، وزن 72 کیلو، قد 180 سانتی متر، بعلت لاغر شدن و ضعف پیشرونده عضلات دست چپ که از دو سال پیش شروع شده بود مراجعه نمود. سابقه تصادف یا بیماری عمده ای مانند دیابت، فشار خون و بیماریهای مفصلی در سابقه بیمار وجود نداشت. از اختلال حس و درد و اختلال تعادل  حافظه و تکلم شکایت نداشت.

در معاینه عمومی علائمی از بیماریهای داخلی مشاهده نشد.در معاینه نورولوژیک: ته چشم و حرکت چشم ها و عضلات صورت و زبان و حلق طبیعی بود. اختلال حس در صورت و حلق وجود نداشت. رفلکس چانه (Jaw Jerk) طبیعی، رفلکس کف دست-چانه (پالمومنتال) فعال نبود. در زبان آتروفی و فاسیکولاسیون وجود نداشت. عضلات کمربند شانه در هر دو طرف از نظر حجم عضلات و قدرت طبیعی بود. آتروفی مختصر عضلات بازو و ساعد نسبت به طرف راست مشاهده شد. قدرت فلکسیون و اکسانسیون عضلات دو سر و سه سر حدود 20 درصد نسبت به طرف راست کم بود. عضلات تنار و هیپوتنار و بین استخوانی دست چپ در حد شدید تحلیل رفته بود و قدرت اکستانسیون و اداکشن انگشتان در حدود 5/1 تا 5/2 بود. رفلکسهای وتری فلکسیون انگشتان، براکیورادیکال، بی سپس و ترسپس در حدود 5/3 و در طرف راست در حدود 5/2 فعال بود. در عضلات بازو و ساعد چپ فاسیکولاسیون کمی مشاهده شد. در اندام های فوقانی و تحتانی همه حس ها طبیعی بود و در اندامهای تحتانی ضعف و آتروفی وجود نداشت و رفلکسها قرینه بود. رفلکس کف پا در هر دو طرف فلکسوربوده است. علائم اختلال اکستراپیرامیدال، اعم از ترمور، رژیدیته و عدم تعادل و علامت رومبرک وجود نداشت. آزمایش روتین خون، شمارش و بیوشیمی از جمله کلسیم، CPK، TSH، CRP، آنزیم های کبد طبیعی بود. در بررسی الکتروفیزیولوژی هدایت اعصاب حسی و حرکتی در همه اندامها طبیعی بود. در EMG فیبریلاسیون در دست چپ 3+ ، و در بقیه اندام ها (1~2)+. در همه اندام ها فاسیکولاسیون 1+ و P.S.W در اندام های فوقانی (1~2)+ و در پاها منفی بوده است. MUP,s بزرگ در همه اندام ها مشاهده شده بود. MRI فقرات گردن دیسک خفیف C4-C5 و C5-C6 را نشان داد، علائمی از میلوپاتی وجود نداشت و CT مغز طبیعی بود. این مورد ALS از نظر گرفتاری محدود در یک اندام و سیر بالینی آهسته در سن نسبتا پایین جالب توجه بوده و ضمن شروع درمان های آنتی گلوتامیت (دکسترومترفان، گابا پنتین، سولفات روی، COQ10)

بیمار پس از 3 ماه  و با تشدید سیر بیماری و با علائم منتشر بیماری در اندام ها بدون گرفتاری عضلات حلق و زبان مراجعه نموده است.

در مراجعه بعدی، 3 ماه بعد از آخرین مراجعه تشدید علائم عضلانی و عصبی در اندام ها و شروع علائم بیماری در زبان و حلق مشاهده شد.

انتظار جلب نظرات همکاران صاحب نظر در جهت کمک به این بیمار را دارم.

92-2-16
فرستاده شده در ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ در ۹:۴۲ ب.ظ | در پاسخ به شیرین.
با سلام ، در مورد تشخیص ALS مسائل چند قابل توجه است:
۱- شیوع بیماری یک تا دو در صد هزار جمعیت است.
۲- به جهت وجود صرفآ علائم حرکتی بدون هیچگونه علائم حسی و شناختی و هیچ نوع تغییرات در اسکن مغز و نخاع، در شروع بیماری تشخیص ALS مشکل است.
۳- در مواردی در مرحله شروعی این بیماری به جهت توآم بودن آن با آرتروز گردن و دیابت و پارکینسون علائم ALS به حساب این بیمایها گذاشته میشود.
۴- نظر به اینکه این بیماری غیرقابل علاج است هیچ پزشک قبل از خاطرجمعی کامل از تشخیص دوست ندارد خبر ناگوار را به بیمار و اطرافیان اعلام کند.
۵- در خیلی از کشورها از جمله در آمریکا انجمن بیماران آ ال اس فعال وجود دارد ، انتشارات متعدد و با تبادل اخبار پیشرفتهای علمی و تحقیقاتی و مسائل اجتماعی و صدها موضوعات دیگر را در اختیار افراد علاقمند میگذارند. امید است در ایران جامعه آ ال اس با اشتراک بیماران و خانواده ها و پزشکان و علاقمندان تشکیل شود و بتواند سطح آگاهی و امکانت تشخیصی و درمانی را بالا ببرد.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

1,173 Responses to مروری بر شناخت بیماری ALS (آمیوتروفیک لاترال اسکلروز)به همراه گزارش یک مورد بیماری با علائم موضعی و سیر آهسته

 1. زهرا می‌گوید:

  سلام ، من 24 سالمه سرم رو که پاین میگیرم پشت سرم یه قسمت خیلی خیلی شدید درد میگیره و برای ساعت ها این درد ادامه پیدا میکنه ،درد فقط پشت سرمه و گردنم اصلا درد نمیکنه .
  علت چی میتونه باشه ?

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   مفصل محل اتصال جمجمه به مهره اول احتمالا مشکل دارد بعد از اطمینان تشخیص با درمان و راهنمائی کنترل میشود.

 2. سها کرمانی می‌گوید:

  والا خسته شدم گلوم خوب نمیشه….همش بدتر میشه

 3. امیر می‌گوید:

  سلام بنده بصورت حرفه ایی روزی ۲ تا ۳ ساعت ورزش میکردم.الان دو ماه میوکاردیت خفیف گرفتم طرزی که بیمارستان هم خداروشکر بستری نشدم و الان بهبود پیدا کردم فقط ۴ ماه فعالیت بدنی نباید داشته باشم.دوماه هست که هیچگونه فعالیت بدنی ندارم.تمام عضلات دچار پرش یا همون فاسیکولیشن هستن خیلی هم قوی دل دل میکند.این دل دل تو کل بدنم هست حتی کف پاهام.و یک خستگی خفیف توط ساعدام هست.میخاستم بدونم ایا اینا علائم بیماری های ام اس ای ال اس ویا مشابه نیست…باتشکر

 4. امیر می‌گوید:

  ۲۰ساله هستم..و گاهی اوقات یک تیر از جلوی بازوم تا ساعدم میکشه و چند بار تکرار میشه.سر ناخن های دستم هم مور مور خفیف میکنه بعصی مواقع.
  به خاطر میوکاردیتم یک ماه خیلی خیلی پر استرسو گذروندم ..گفتم اینارو تا در جریان کامل باشید وبهتر پاسخ بدید با تشکرمجدد

 5. H می‌گوید:

  سلام خدمت آقای دکتر من ۲۹ آقای دکتر من تقریبا ۴ماه پیش سوالم رو مطرح کرده بودم سوالم در رابطه با پرش عضلانی که فرمودید که به احتمال زیاد از اضطراب و فرمودین که برای معاینه مراجعه کنم خوشبختانه تو (معاینه سرپایی) همه چیز نرمال بود الان بعد از گذشت ۴ ماه پرش ها بعضی روزها اصلا کلا گم میشه و بعضی روزها هم خیلی بیشتر از قبل در ضمن در همه جای بدنم به غیر از صورت و زبان وجود داره الان مشکلی که اضافه شده رعشه تو اندام بعضی وقت ها دارم به خدا کلافه شدم آقای دکتر نمیدونم چی کار کنم خواهشا اگه میشه راهنمایی ام کنید مرسی از شما دکتر عزیر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   راهکار درمانی غیابی بنظرم نمیرسد اگر مشکل عصبی یا تلقینی است در مراجعات حضوری به متخصص کنترل میشود.

 6. علی می‌گوید:

  با سلام،یکی از اقوام ما بعد از مراجعات متعدد در‌طی دو سال به پزشکان مختلف مغز و اعصاب،تشخیص یکی از پزشکان بیماری MND بودو دیگر پزشکان ناتوان در تشخیص بیماری بودند،از علائم آن که در شخص بیمار ظاهر گردیده ضعف اندام های تحتانی می باشد ولی اندام های فوقانی شخص بعد از گذشت دو سال براحتی و بدون مشکل کار خود را انجام میدهند،پیشاپیش سپاس از پاسخگوییتون.

 7. سميرا می‌گوید:

  سلام آقاى دكتر
  با تشكر از سايت خوبتون

  من دختر ٢٨ ساله هستم، حدودا يك ماه است تحت فشار روانى بودم و استرس بسيار شديد… بعد اين يك ماه دچار لرزش سر و بدن شدم، طول روز فشار داخل سرم زياد ميشه احساس پرى در گلو و گوش دارم، شب ها به سختى ميخوابم و پرش هاى خيلى كوچيك عضلانى در خواب دارم

  بعد اين يك ماه عضلات بدنم خيلى شل شده و ساعد دو دستم خيلى خيلى لاغر، تقريبا ٢ كيلو وزنم هم كم شده ، خيلى بى اشتها هستم

  آقاى دكتر خيلى نگرانم از لاغرى دو ساعد دستم نسبت به بقيه بدنم، خدايى نكرده علائم اى ال اس هست ؟

  سپاس از لطفتون

  آقاى دكتر راهنمايى كنيد مارو از دلهره دربياييم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   (آ ال اس) کمترین احتمال بااین علائم است اگر با ورزش و کنترل استرس بهبودی حاصل نشود چک آپ کلی توصیه میکنند.

   • سميرا می‌گوید:

    سپاس از لطفتون

    البته آقاى دكتر قبل از اين دوره استرس و فشار هم “ساعد” دست هام لاغر بود از ديگر قسمت هاى بدنم، الانم همه جاى بدنم لاغر شده… در اين يك ماه غذا خيلى كم خوردم تحرك هم نداشتم… قبلا خيلى پر تحرك بودم.

    نگران اين بيمارى نباشم ؟

    درسته كه اين بيمارى از يك عضو شروع ميشود ؟

    با تشكر

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     با این نوع سوال جواب به پاسخ مطمئن نمیتوان رسید با یک بار معاینه اعصاب میتوانید از بود و نبود بیماری مطمئن شوید.

   • سميرا می‌گوید:

    آقاى دكتر ماهيچه شل شده در بدن، مثلا بازوها در بيمارى ALS بعد از انجام حركات ورزشى و بدنسازى ( با دمبل ) پيشرفت نميكنه ؟ در حالت شل و ضعيف باقى ميمونه ؟

    يا مثلا وقتى بيمار احساس ضعف در يك پا داره اون ضعف پيشرفت ميكنه و بيمار حالت بهبود در اون پا هيچ وقت نميبينه؟ ( مثلا در بيمارى MS خيلى دردها به صورته حمله و موقتى ايجاد ميشه )

    كلا حالات ايجاد شده در اين بيمارى مانند ضعف عضلات و حالت عضلات روند پيش رونده داره نه حمله اى ؟

    ماهيچه هاى ضعيف كه در بدن با انجام حركات ورزشى بهبود پيدا مى كنند ارتباطى با اين بيمارى نداره ؟

    سپاس گزارم راهنمايى بفرماييد

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     عضلات سالم در افراد طبیعی و در خیلی از بیماریها با ورزش تقویت میشود ولی در آ ال اس که عضلات بعلت عصب آسیب دیده محروم از تحریک طبیعی اند سیر تقویت با ورزش خوب نیست و بتدریج با تشدید بیماری بدتر میشود

 8. علی می‌گوید:

  سلام
  جناب اقای دکتر من در راه رفتن مشکل پیدا کردم و قدرت دپاهام و دستام کم شده و مشکل بلع هم دارم.زانوهام و ارنجم موقع باز و بسته کردن صدا میده و پرش عضلات دارم؟ایا مبتلا به ای ال اس شدم.30 ساله هستم.پاهام و دستام خواب میرن .
  ایا در صورت ابتلای بنده به ای ال اس، خانوم بنده که بار دار هستن این مشکل درجنین هم ایجاد می شود.ایا بارداری را ادامه دهند؟

 9. رضا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر اینکه گفته شده بیماری ای ال اس از چند مدت قبل از مشخص شدن علایم شروع شده است .معمولا این مدت چقدر است ؟یعنی یک سال یت بیشتر از شروع علایم بیپاری آغاز شده است ؟زمان مشخصی میتوان ذکر نپود

 10. رضا می‌گوید:

  با سلام آقای دکتر آیا در بیماری ای ال اس اندام ها دچار خواب رفتگی می شوند و رنگ پریدگی و زردی اندک ایچاد می گردد

 11. مجتبي می‌گوید:

  سلام جناب آقاي دكتر سيفي

  همسر اينجانب از سال ١٣٩٠ در گير اين بيماري شده اند با فاسيكولاسيون در اندامها و گرفتگي لحظه اي انگشتان دست و پا شروع شد كه به نزددكتر مراجعه كرديم و طي دو مرحله EMG تشخيص ALSدادند طي اين ٦ سال از زمان بروز علايم به تدريج دست و پا از كار افتاد و ايشان هـيچگونه حركتي ندارند براي درمان از ريلوتك ، Q10 ، گاباپنتين و در يك سال و نيم گذشته آمپول اداراون هر روز تزريق كرده ايم از انواع ويتامين ها و داروهاي تقويتي و دوري از سرديجات در رژيم غذايي استفاده كرده ايم ابيماري پيشرفت خودش را در دست و اندامهاي تحتاني ادامه داده و هـيچ توقفي نداشته است اما خدا را شكر بلع و تنفس ايشان هنوز درگير نشده است آيا ممكن است بيماري ايشان نوروپاتي باشد و ALS نباشد

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   علائم حسی و حرکتی و نتیجه نوار عصب و عضله در نوروپاتی از آ ال اس کلا متفاوت است در مرحله پیشرفته اشتباه تشخیصی بعید است.

 12. مهدی می‌گوید:

  باسلام
  آقای دکتر بنده چند روزی هست که یکی از ماهیچه های چهار سر زانو (ماهیچه کوچک داخل پا) دچار پرش شده که قبلا سابقه نداشت دیگر ماهیچه ها پرش ندارند
  از نظر سایز با دیگر زانوم هماهنگ و یک سایز بود
  و از نظر قدرت مشکلی خاصی احساس نکردم
  سال قبل بخاطر پرشهای ریز عضلات داوطلبانه تست چهار اندام را انجام دادم که مشکلی نبود و بعد از چند وقت بهبود پیدا کرد
  آیا این پرش نشانه مشکل خاصی مثل بیماری ALS میتونه باشه

  با تشکر فراوان

 13. محمد می‌گوید:

  با سلام
  اقای دکتر من چهار ماه پیش با علایمی شبیه گز گز دست چپ ک کمی عدم تعادل به متخصص مراجعه کردم که بعد از معاینه و ام ار ای گفتند مشکلی نیست گز گز دست با تزریق امپول ب 12 رفع شد .اما بعد از گذشت چهار ماه احساس کاهش قدرت در کل بدن مخصوصا پای چپ و پرش عظلات و احساس درد گلو و مشکل بلع پیدا کردم آقای دکتر احساس میکنم مبتلا به ای ال اس شدم؟نظر حکیمانه جناب عالی چه می باشد؟با نشکر

 14. H می‌گوید:

  با سلام و عرض خسته نباشید خدمت دکتر بزرگوار من ۳۱ سالمه مشکلم پرش عضلانی هست در همه جای بدنم دارم وقتی عصبی و ناراحت میشم این پرش ها زیاد تر و بزرگتر میشن ضعف و هیچ مشکلی دیگه ای تو راه رفتن و بلع ندارم الان تقریبا ۱ سال بیشتر میشه که این مشکل رو دارم یک بار حدود ۶ ماه قبل به متخصص مراجعه کردم چند تا معاینه بالینی انجام داد و گفت مشکلی نداری در ضمن خود بیمار انگاری هم میشه گفت دارم با این شرح امکان داره این از علائم اولیه ای ال اس باشه ؟ مرسی

 15. محمد می‌گوید:

  جناب اقای دکتر تنگی نفس پیدا کردم و احساس می کنم گلوم مسدود شده؟
  حضرت عالی با این علایم احتمال چه بیماری را می دهید.خواهشا شفاف بفرمایید.
  اگر زحمتی نباشد از مطب خود شماره ای بدهید جهت نوبت گیری تماس بگبرم با تشکر .

 16. محمد می‌گوید:

  جناب آقای دکتر وقتی عضلاتم را تحت فشار قرار میدهم ورزش سنگین مثل حالت دراز کش به پشت و بلند کردن پاها از زمین بدنم به شدت شروع به لرزش میکند و زمانیکه گردنم را در حالت خوابیده از بالشت بلند میکنم کل بدنم میلرزد.علتش چه می باشد

 17. ایدا می‌گوید:

  سلام
  آقای دکتر دختری بر اثر سانحه تصادف در سن 3سالگی پدر و مادر خود را از دست داده و خود دجار اسیب در مهره چهارم ستون فقرات شده به طوری که الان هیچ گونه حرکتی در پاها ندارد آیا امکان جراجی برای وی وجود دارد .میشود ام ار ای ایشام را برای شما ارسال کنم تا نظرتان بدهید؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر مدتی از فلج کامل گذشته اقدام بیشتر ممکن نیست میتوانید گزارش اسکن و نتیجه معاینه عصبی را به همین محل ارسال کنید.

 18. H می‌گوید:

  واقعاً همه ي اينها كنار هم نشونه ي چيزي نيست؟

 19. امین می‌گوید:

  با سلام
  آقای دکتر با علایمی مثل ضعف عظلات و تنگی نفس و درد گلو و پرش عضلات و خواب رفتن اندامها چه بیماری محتمل تر به نظر می رسد.

 20. امین محمد می‌گوید:

  آیا آنزیم های cprو ldhدر آی ال اس تغییر می کند؟یعنی بالا هستند یا پایین یا بون تغییر

 21. H می‌گوید:

  ببخشيد دكتر،پرش و اسپاسم در اين بيماري پراكنده است يا در جاي مشخصي از بدن رخ ميده؟

 22. H می‌گوید:

  آقاي دكتر من همين الآن ديدم ماهيچه پشت رانِ راستم يكم رفته داخل.توروخدا بهم بگيد چه كار كنم از استرس اين بيماري دارم نابود ميشم.

 23. H می‌گوید:

  يعني ميشه بي دليل ماهيچه تحليل بره؟
  سرچ كردم نوشته بود بعلت كم بودن جريان خون و يك جا نشستن هم هيت،اين حرف درسته؟
  ببخشيد انقدر سوال ميپرسم چون كنكور دارم و همه اش يك جا نشستم فكرم به سمت چيزاي منفي زياد ميره

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


− سه = 5

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>