مروری بر شناخت بیماری ALS (آمیوتروفیک لاترال اسکلروز)به همراه گزارش یک مورد بیماری با علائم موضعی و سیر آهسته

بیماری آمیوتروفیک لاترال اسکلروز یا بیماری نورون محرکه (Motor Neuron Disease= MND) بعلت گرفتاری نورون های حرکتی قشر مغز، ساقه مغز و نخاع با علت ناشناخته پدید می آید و اغلب در سنین 65 تا 75 سالگی ظاهر می شود. ندرتاً در جوانان و بعضا بطور ارثی (5-10 درصد موارد) پدید می آید. شیوع آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است و در حدود یک تا دو درصدهزار می باشد. از بروز علائم تا فلج کامل دوره بیماری تقریبا 3 سال بوده و ندرتاً 5 تا 10 سال ادامه می یابد.

علت بیماری

شرایط اقلیمی و تغذیه ای در بروز بیماری موثر شناخته نشده است. اثر تماس طولانی با حوزه مغناطیسی قوی و فعالیت های ورزشی سنگین در بروز بیماری مشکوک بوده است. همچنین مواد غذایی گلوتومات، سموم و سیگار احتمالا در بروز بیماری دخیل می باشد. بیماری در تعدادی از سربازان آمریکایی که در جنگ خلیج فارس شرکت کرده بودند مشاهده شده است. زیادی بعضی از المانها مانند منگنز، سرب، آلومینییوم، سیلینیم و … در آب و غذا شاید در بروز بیماری نقش داشته باشند. در مورد علل ویروسی و اختلال ایمنی و مسمومیت ها سالها تحقیق بعمل آمده و هیچ کدام تایید نشده است. چشمگیرترین یافته در سالهای اخیر کشف ژن SOD-1 (ژن مس/روی سوپراکسیددسموتاز1-) و ژن های APOE/ ALSIN/ SMN در حدود 20 درصد بیماران ALS بخصوص در نوع ارثی و نوع جوانان بوده است. آسیب سلولی بعلت زیادی گلوتومات و رادیکالهای آزاد با استرس اکسیداتیو پدید می آید. گلوتامات ترکیب اسید آمینه با عملکرد تحریکی قوی در مراکز عصبی بطور طبیعی وجود داشته و زیادی آن باعث مسمومیت نورونی و آسیب سیناپس ها می گردد. در مسمومیت با موادی نظیر نخود(Chick Peas)  و در بیماری Lathyrism (مسمومیت مواد تمیز کننده چرم) آسیب سلول های حرکتی مراکز عصبی به علت زیادی گلوتامات پدید می آید. در ALS با کم شدن بازجذب گلوتامات (برداشت مجدد) از سیناپس ها میزان گلوتامات آزاد در مایع نخاع و خون زیاد می شود. تحریک زیادی غشاء نورون ها باعث انتقال زیاد کلسیم به داخل سلول ها و تشدید فعالیت گزانتین اکسیداز، فسفولیپداز و نیتریک اکسید و نهایتا موجب آسیب میتوکندریها می شود.

اختلال ایمنی در 10-15 درصد بیماران مبتلا ALS با گاموپاتی میتوکندریال و افزایش ستیوکین ها مشاهده شده است. در سایر بیماری های مراکز عصبی، ویروس ها از طریق ایجاد اختلال ایمنی به نورون های حرکتی آسیب می رسانند ولی هر گونه تحقیقات در مورد علت یابی و درمان ALS از طریق تغییرات ایمنی بی نتیجه بوده است.

اختلال در نوروفیلمنت ها و میکروتوبولها بعلت تغییر در زنجیره پروتئینی پری فرین داخل سلول و آکسونهای سلولهای شاخ قدامی نخاع بیماران ALS وجود دارد. موتاسیون ژن Tau باعث تولید پروتئین خاص در میکرتوبول ها در نورون های مغز و نخاع بیماران مبتلا به کمپلکس بیماری دمانس فرونتوتمپورال ، پارکینسون و ALS میگردد. این ژن در کروموزوم 17 قرار دارد.

علائم بالینی

بیماری مدتها قبل از اینکه علائم بالینی بروز کند شروع شده و رشته های عضلانی اندامها و زبان تحریکات خودبخودی بعلت دنرواسیون نشان می دهد. شروع علائم ابتدا موضعی بوده سپس منتشر می گردد. از نظر بالینی اغلب علامت در یک اندام شروع شده و بعدها در سایر اندامها ظاهر میشود. در 25 درصد موارد بیماری از ناحیه حلق و زبان (بولبر) شروع می شود و در بعضی دیگر بیماری از قسمت های انتهایی اندامها شروع می شود و شبیه علائم نوروپاتی تظاهر می کند. در یک درصد موارد هم ضعف عضلانی در عضلات تنفسی و قفسه سینه بروز می نماید. در 10 درصد موارد فلج شبیه شلی دوطرفه بازوها و دستها جلب توجه میکند. با پیشرفت تدریجی بیماری مشکل انجام اعمال مربوط به حرکات دستها و فوت دراپ (افتادگی پاها) و مشکل تکلم و ضعف صدا و بلع و نیز گریه و خنده بی اختیار (فلج کاذب سودوبولبر) وجود دارد. گرفتگی عضلات اندامها و پرش ریز عضلات (فاسیکولاسیون) در معاینه مشاهده می شود. مشکل بلع موجب سوء تغذیه و لاغری و آسپیراسیون غذا و مایعات به راههای تنفسی گردیده، ضعف عضلات پشت گردن باعث افتادگی سر به طرف سینه شده، در مرحله پیشرفته تنگی نفس باعث اختلال خواب می گردد و ناتوانی بیمار موجب افسردگی می شود. در بعضی موارد که بیماری ALS با دمانس فرونتوتمپورال همراه است اختلال تکلم و اختلال حافظه و شناخت بهمراه سایر علائم وجود دارد و در MRI مغزی تحلیل نواحی فرونتوتمپورال مشاهده می شود.

در بیماران ALS با علائم توام با دژنرسانس سیستمیک، اختلال اعصاب اتونوم، اکستراپیرامیدال، فلج حرکات چشم و اسفنکتر مشاهده میشود.

یافته های پاراکلینیکی

محض رد سایر بیماریها که علائم شبیه ALS ایجاد می کنند، انجام آزمایش های شمارش خون، سطح B12 سرم عناصر بیوشیمی خون، CPK، HIV، TSH، و PTH (هورمون پاراتیروئید) و بررسی های لازم در رابطه با رد بیماریهای بدخیمی و میاستنی گراو بعمل می آید.

در ALS افراد جوان بررسی ژنتیک از نظر ژن SOD-1، درموارد مشکوک به بیماریهای التهابی و عفونی و در CIDP (پلی نوروپاتی دمیلینیزان مزمن التهابی) و لنفوم امتحان مایع نخاع لازم است. بیوپسی عضله کمک تشخیصی نمیکند. در بررسی الکترو فیزیولوژی هدایت عصبی حسی و حرکتی طبیعی است. بعلت کاهش تعداد اکسونها ممکن است دامنه CAMPS کاهش پیدا بکند.

الکترو میوگرافی (EMG) در تشخیص ALS کمک شایسته می کند. امواج خودبخود ناشی از تحریک عضله بعلت دنرواسیون بصورت فیبرولاسیون و امواج شارپ مکرر مشاهده می شود و در انقباض ارادی واحدهای حرکتی بصورت کمپلکس های بزرگ با دامنه و ولتاژ زیاد در بیشتر عضلات مشاهده می شود.تست EDX حداقل بایستی در 3 ناحیه از 4 منطقه زبان، گردن، توراکس و کمر بعمل آید. EMG بهتر است از عضلات زبان، اندام ها و عضلات پارا اسپینال انجام بگیرد. جهت رد دیگر بیماریهای مغز و نخاع MRI در همه بیماران ALS بعمل می آید. فقط در موارد ALS با دمانس فرونتوتمپورال، آتروفی مغز مشاهده می شود. در MRI فانکشنال Proton D.W اختلال سیگنال در کپسول داخلی همیسفرها در بیماری ALS مشاهده می شود. تکنیک Magnetization Transfer Ratio در تشخیص بیماری نورون محرکه فوقانی قبل از بروز علائم بالینی کمک کننده است. در MR Spect کاهش NAA (ان آستیل آسپارت) نسبت به کولین و کراتین در قشر مغز مشاهده می شود.

تشخیص

در مرحله پیشرفته بیماری علائم مشخص بالینی به تشخیص قطعی منتهی می شود. در مراحل اولیه بیماری تشخیص های احتمالی و محتمل کم و کاذب مطرح می شود.تشخیص قطعی موقعی است که علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی در سه ناحیه یا بیشتر وجود داشته باشد. تشخیص احتمالی موقعی است که علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی در دو ناحیه وجود داشته و تشخیص با احتمال کم موقعی است که علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی هر دو در یک ناحیه و یا هر کدام در دو ناحیه مجزا وجود داشته باشد. EDX منتشر به تایید بیماری کمک می کند. سیر پیشرونده بیماری در طول ماهها به تشخیص نهایی منتهی می شود.

تشخیص افتراقی بیماری ALS یا بیماریهای متعدد مراز عصبی با گرفتاری نورون محرکه فوقانی یا تحتانی توام یا مجزا مطرح می گردد. در مواقع گرفتاری نورون محرکه فوقانی نوع PLS (Primary lateral Sclorosis) این بیماری، پاراپارزی اسپاستیک فامیلی، بیماری های دژنراتیو مغزی و نخاعی (لکو یستروفی ها و اسپینوسربلارآتروفی و …)، بیماری های عفونی (…,HIV, syphilis) و آنسفالوپاتی های متابولیک و اتوایمیون مطرح می شود. در گرفتاری نورون محرکه تحتانی بیماری های اسپینو موسکلارآتروفی و رادیکلوپاتی و سندرم لمبرت ایتون در تشخیص افتراقی قرار میگیرد.

آرتروز گردن با گرفتاری ریشه های گردنی و نخاع، با علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی از موارد مهم تشخیص افتراقی با ALS می باشد.اهمیت تشخیص موقعی بیشتر است که این دو بیماری توام باشد. در دیسکوپاتی گردن اختلال دفع ادرار و علائم ستون خلفی نخاع وجود دارد. از دیگر مواردی که علائم توام نورون محرکه فوقانی و تحتانی را ایجاد می کند مننژیم فورامن مگنوم و سیرنگومیلی است. در بیماری MS علائم نورون محرکه فوقانی و در CIDP علائم نورون محرکه تحتانی و ریشه ای (رادیکلوپاتی) وجود دارد. در بیماری فلج پیشرونده حلق و میاستنی گراف و سکته مغزی ناحیه بولبر، هر کدام علائم و سیر بیماری مربوطه را دارند. در بیماریهای آتروفی اسپینوسربلار کمبود Hex-A تعیین کننده تشخیص است. بیماریهای داخلی متعدد مثل هیپرتیروئیدی در افراد پیر، هیپرپاراتیروئیدی و کمبود ویتامین B12 علائمی شبیه ALS ایجاد می کند. فاسیکولاسیون خوش خیم بعضا مشکل تشخیص با ALS را پیش می آورد.

درمان

Rilutek ترکیب آنتی گلوتامیت به مقدار 50 میلی گرم دوبار در روز بعنوان یک ترکیب آنتی گلوتامیت بطور خفیف در کند کردن سیر بیماری موثر است. به جهت قیمت گزاف و تاثیر کم از این درمان استقبال زیادی بعمل نیامده است. سایر آنتی گلوتامیت ها عبارتند از لاموتریژن، گاباپنتین، دکسترومتورفان و توپیرامات. داروهایی مانند آنتی اکسیدانها (ویتامین E)، کراتین، کلسیم کانال بلوکرها عموما بدون تاثیر می باشند. ژن درمانی و تزریق ایستم سل در این بیماری هنوز موفق نبوده است. Co Q 10، مینوساکلین و سایر آنتی بیوتیک ها بطور تجربی استفاده شده است و نتایج آن در حال بررسی است. درمانهای حمایتی مثل فیزیوتراپی، کمک های روانپزشکی، گفتار درمانی و تمرینات تنفسی، تغذیه مناسب با کنترل وزن و در نهایت استفاده از لوله گاستروستومی (PEG) ضرورت پیدا می کند.

شرح مورد بیماری

مرد 47 ساله بازنشسته از کار دفتری، راست دست، وزن 72 کیلو، قد 180 سانتی متر، بعلت لاغر شدن و ضعف پیشرونده عضلات دست چپ که از دو سال پیش شروع شده بود مراجعه نمود. سابقه تصادف یا بیماری عمده ای مانند دیابت، فشار خون و بیماریهای مفصلی در سابقه بیمار وجود نداشت. از اختلال حس و درد و اختلال تعادل  حافظه و تکلم شکایت نداشت.

در معاینه عمومی علائمی از بیماریهای داخلی مشاهده نشد.در معاینه نورولوژیک: ته چشم و حرکت چشم ها و عضلات صورت و زبان و حلق طبیعی بود. اختلال حس در صورت و حلق وجود نداشت. رفلکس چانه (Jaw Jerk) طبیعی، رفلکس کف دست-چانه (پالمومنتال) فعال نبود. در زبان آتروفی و فاسیکولاسیون وجود نداشت. عضلات کمربند شانه در هر دو طرف از نظر حجم عضلات و قدرت طبیعی بود. آتروفی مختصر عضلات بازو و ساعد نسبت به طرف راست مشاهده شد. قدرت فلکسیون و اکسانسیون عضلات دو سر و سه سر حدود 20 درصد نسبت به طرف راست کم بود. عضلات تنار و هیپوتنار و بین استخوانی دست چپ در حد شدید تحلیل رفته بود و قدرت اکستانسیون و اداکشن انگشتان در حدود 5/1 تا 5/2 بود. رفلکسهای وتری فلکسیون انگشتان، براکیورادیکال، بی سپس و ترسپس در حدود 5/3 و در طرف راست در حدود 5/2 فعال بود. در عضلات بازو و ساعد چپ فاسیکولاسیون کمی مشاهده شد. در اندام های فوقانی و تحتانی همه حس ها طبیعی بود و در اندامهای تحتانی ضعف و آتروفی وجود نداشت و رفلکسها قرینه بود. رفلکس کف پا در هر دو طرف فلکسوربوده است. علائم اختلال اکستراپیرامیدال، اعم از ترمور، رژیدیته و عدم تعادل و علامت رومبرک وجود نداشت. آزمایش روتین خون، شمارش و بیوشیمی از جمله کلسیم، CPK، TSH، CRP، آنزیم های کبد طبیعی بود. در بررسی الکتروفیزیولوژی هدایت اعصاب حسی و حرکتی در همه اندامها طبیعی بود. در EMG فیبریلاسیون در دست چپ 3+ ، و در بقیه اندام ها (1~2)+. در همه اندام ها فاسیکولاسیون 1+ و P.S.W در اندام های فوقانی (1~2)+ و در پاها منفی بوده است. MUP,s بزرگ در همه اندام ها مشاهده شده بود. MRI فقرات گردن دیسک خفیف C4-C5 و C5-C6 را نشان داد، علائمی از میلوپاتی وجود نداشت و CT مغز طبیعی بود. این مورد ALS از نظر گرفتاری محدود در یک اندام و سیر بالینی آهسته در سن نسبتا پایین جالب توجه بوده و ضمن شروع درمان های آنتی گلوتامیت (دکسترومترفان، گابا پنتین، سولفات روی، COQ10)

بیمار پس از 3 ماه  و با تشدید سیر بیماری و با علائم منتشر بیماری در اندام ها بدون گرفتاری عضلات حلق و زبان مراجعه نموده است.

در مراجعه بعدی، 3 ماه بعد از آخرین مراجعه تشدید علائم عضلانی و عصبی در اندام ها و شروع علائم بیماری در زبان و حلق مشاهده شد.

انتظار جلب نظرات همکاران صاحب نظر در جهت کمک به این بیمار را دارم.

92-2-16
فرستاده شده در ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ در ۹:۴۲ ب.ظ | در پاسخ به شیرین.
با سلام ، در مورد تشخیص ALS مسائل چند قابل توجه است:
۱- شیوع بیماری یک تا دو در صد هزار جمعیت است.
۲- به جهت وجود صرفآ علائم حرکتی بدون هیچگونه علائم حسی و شناختی و هیچ نوع تغییرات در اسکن مغز و نخاع، در شروع بیماری تشخیص ALS مشکل است.
۳- در مواردی در مرحله شروعی این بیماری به جهت توآم بودن آن با آرتروز گردن و دیابت و پارکینسون علائم ALS به حساب این بیمایها گذاشته میشود.
۴- نظر به اینکه این بیماری غیرقابل علاج است هیچ پزشک قبل از خاطرجمعی کامل از تشخیص دوست ندارد خبر ناگوار را به بیمار و اطرافیان اعلام کند.
۵- در خیلی از کشورها از جمله در آمریکا انجمن بیماران آ ال اس فعال وجود دارد ، انتشارات متعدد و با تبادل اخبار پیشرفتهای علمی و تحقیقاتی و مسائل اجتماعی و صدها موضوعات دیگر را در اختیار افراد علاقمند میگذارند. امید است در ایران جامعه آ ال اس با اشتراک بیماران و خانواده ها و پزشکان و علاقمندان تشکیل شود و بتواند سطح آگاهی و امکانت تشخیصی و درمانی را بالا ببرد.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

1,436 Responses to مروری بر شناخت بیماری ALS (آمیوتروفیک لاترال اسکلروز)به همراه گزارش یک مورد بیماری با علائم موضعی و سیر آهسته

 1. احسان می‌گوید:

  عذر میخوام اقای دکتر بابت اینکه خیلی سوال میکنم پرش عضلانی میتونه از چی باشه؟ و ایا درمانی داره؟ چون خیلی ذهنم رو مشغول کرده خیلی ازت ممنونم که به سوال هامون جواب میدید با تشکر

 2. yegane می‌گوید:

  سلام .چگونه باید از دست سردرد خلاص شویم

 3. yegane می‌گوید:

  سلام دکتر رفتم گفت دیسک خفیف داری ولی الان از نوک پاسمت چپم گز گز میکنه تا باسنم پامو نمیتونم حرکت بدم .اقای دکتر باید چیکارکنم ایا این درد پا از دیسکه؟

 4. محمد می‌گوید:

  سلام اقای دکتر خسته نباشید من 32 سالمه و مشکلی که دارم دست و پاهام وقتی که 10 دقیقه تو 1 حالت میباشم دچار گزگز و خواب میره و همچنین بعضی وقت ها هم پرش عضلانی دارم که بعضی روزها زیاده و بعضی روزها کمتر ایا مشکلی جدی هستش؟ که نیاز باشع برم پیش دکتر ؟مرسی

 5. sina می‌گوید:

  ایا پرش عضلانی در بیماران ای ال اس به صورت ریز است یا محکم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در آ ال اس علائم عصبي قطعي ديگر در معاينه ديده ميشود. بدون معاينه هر نوع حدس بيش از توهم تشخيص نيست.

 6. محمد می‌گوید:

  اقای دکتر پیش دکتر ارتوپد رفتم چون درد پشت زانو بطور خفیف و مستمر داشتم بعدش ازمایش ویتامین دی و کلسیم تجویز کردن کلسیم نرمال بود ویتامین دی روی ۱۹ بود دکتر گفت که ویتامین دی کمی پایینه چون دکتر خارجی بود شاید درست مشکلمو نفهمید منم کمی مشکل زبان دارم و برام قرص کلسیم و ویتامین د برام تجویز کردن تقریبا از وقت تا حالا یکماه میگزره باز هم همون مشکلات رو دارم مننونم اگه راهنمایی ام کنید

 7. سعید می‌گوید:

  سلام اقای دکتر خسته نباشید اقای دکتر تقریبا ۴ ماه میشه عضلات بدنم مثل نبض میزنه تو نت چک کردم همش میزنه علایم ام اس و هیچ مشکل دیگه ندارم کمکم کنید اقای دکتر خیلی میترسم که ام اس داشته باشم

 8. سعید می‌گوید:

  سلام مجدد اقای دکتر دارویی هست که از دست پرش ها رهایی پیدا کنم !اخه طوری شده که فکر میکنم تا اخر عمرم با هام میمونه ممنونم اگه راهنمایی کنید۰با تشکر

 9. mohsen می‌گوید:

  با عرض سلام خدمت دکتر سیفی من ۲۸سالمه اقای دکتر چند ماهی میشه عضلات بدنم لرزش داره تو انترنت دنبالش گشتم با سایت شما اشنا شدم بعد متوجه شدم علایم ال اس یا ام اس یا پارکینسون هست همین پرش ها یعنی همون فاسیکلاسیون هست؟ طوری هست که هر دقیقه چند بار میزنه که از جایی به جای دیگر انتقال پیدا میکنه یعنی از کف پا تا صورتم همه جا پرش عضلانی دارم بعض وقت ها احساس میکنم انگشت های دستم بی اراده تکون میخوره همچنین درد خفیف راندومی تو دست و پاهام حس میکنم و همچنین احساس جریانی توی پای چپم احساس،میکنم احساس میکنم خون با فشار تو پاهام جریان داره عذر میخوام که اینقدر طولانی شد اگه میشه پاسخ بدین یا راهنمای ام کنید که چی کار کنم و بکدوم متخصص مراجعه کنم یا کدام ازمایش،رو انجام بدم با تشکر از،جنابعالی

 10. mohsen می‌گوید:

  اقای دکتر سلام محسن هستم به دکتر مغز،و اعصاب مراجعه کردم چند تا معاینه سرپایی انجام دادن مثل چشم و رفلکس زانو و دست ها و تعادل گفتن مشکلی نیست داروی اندریال برام تجویز کردن ایا این معاینات کافیه برای پرش، عضلانی یعنی جای نگرانی نیست ۰؟ با تشکر از سایت خوبتون

 11. mohsen می‌گوید:

  با سلام مجدد اقای دکتر علت پرش های عضلانی من چی میتونه باشه چون خیلی عضلاتم میپره ایا امکان داره از کمبود ویتامین باشه ؟چون خیلی وقته ادامه داره میترسم همین جور پایدار بمونه ؟ ایا امکان داره خودش خوب بشه ؟ مرسی اقای دکتر

 12. mohsen می‌گوید:

  اقای دکتر وقتی قرص اندریال مصرف میکنم پرش ها خیلی کاهش پیدا میکنه یعنی تا ۸۰ درصد کاهش پیدا میکنه ولی کلا از بین نمیره ؟

 13. Elham می‌گوید:

  با عرض سلام و خسته نباشيد آقاي دكتر من چند ماه پيش مزاحم وقتتون شدم،آن موقع باردار بودم ،مشكلات متعددي داشتم مثل ضعف عضلات و سستي دست و پا ،تاري ديد احساس فشار و سنگيني در فك و سر در زمان بارداري ٢ بارVep انجام دادم كه نرمال بود بعد از زايمان MRI با و بدون تزريق انجام دادم كه آن هم نرمال بود در تمام مراجعه هام به متخصص تشخيص استرس و اضطراب دادن البته مشكلاتي كه داشتم تا حدود رفع شده اما احساس فشار و گرفتگي در حلق و گلو دارم مثل اينكه يه حجمي به آن فشار مياورد موقع صحبت كردن احساس خارش در ته حلق ميكنم و يه جور حس ضعف رفتن در دست وپام موقع حرف زدن ايجاد ميشه و تنگي نفس ميگيرم و به سرفه ميافتم ،فك و سرم همچنان سنگينيه در كل صحبت كردن خيلي برام سخت شده بيشتر ترجيح ميدم صحبت نكنم،لطفأ راهنمايي كنيد چه آزمايش و يا تستي بايد انجام بدم،مشكلم ميتونهals يا mg باشه،ممنون از وقتي كه ميزاريد

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   برای این نوع علائم وسواس روان تنی مراجعات بی دلیل به آزمایشها و …. از نظر اتلاف وقت و هزینه و گمراهی مسیر درمان اشتباه بزرگی است. راهکار رویکرد منطقی با مشکل روان تنی است.

 14. سینا می‌گوید:

  سلام خدمت دکتر گرامی من 29 سالمه مشکلاتی که دارم حس میکنم ماهجه های دستام ضعیف شده ولی هیج فرقی تا حالا تو انجام کارهام مشاهده نکردم یعنی امکان داره یواش یواش تو اینده تحلیل بره ؟و برام مشکل ایجاد کنه و در ضمن پرش های عضلانی هم چند ماهی میشه دارم میشه گفت تو کل بدنم دکتر هم رفتم خداروشکر فعلا چیزی تو معاینه دیده نشد سوالم اینه از جنابعالی ایا اینها نشانه بیماری جدی هست که علایم اش پیشرفت کنه که تو اینده برام مشکل ساز بشه ؟

 15. عباس می‌گوید:

  سلام اقای دکتر من بعضی وقت ها قبل از خواب وقتی چشام رو میبندم یه ترس وحشتناکی برام برای چند لحظه به وجود میاد مثل حالتی که فکر میکنم دارم میمیرم و دوباره چشام رو باز میکنم از بین میره و دوبارهد که چشام رو میبندم همین اتفاق میفته هر روز چندین بار اتفاق میفته و همچنین نفسم هم تو همون حالت بند میاد این علایم میتونه چه بیماری باشه ؟ و پرش عضلانی هم چندین ماهه دارم که شما فرمودید اونقدر مهم نیست ایا اینها با هم میتونه ارتباط داشته باشه؟ ممنون از شما

 16. علي می‌گوید:

  با عرض سلام خدمت اقاي دكتر.مادرم با ضعف و شكايت از پاي راست كه نمي تونست راه بره رفتيم متخصص ارتوپد.پاي راست سنگين بود و ميكشيد پا رو،ام ار اي ستون فقرات ابتدا كردن كه همه چي طبيعي بود .در ام ار اي لگن مشخص شد دو عضله مرتبط لگن ران دچار اتروفي چربي شده اند و اسيب ديده اند.دكتر براشون ده جلسه فيزيوتراپي نوشت.من خيلي خيلي نگرانم كه اين بيماري نباشه.نظر شما چيست؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   برحسب اینکه در معاینه علائم آسیب عصبی محیطی در لگن یا ران عامل ضعف عضله باشد یا علائم آسیب نخاع یا مغز مشخص باشد تشخیص و درمان فرق میکند صرفا از روی اسکن نتشخیص مطمئن نیست.

   • علي می‌گوید:

    خيلي نگرانم اقاي دكتر.البته اين پاشون در كودكي يا بدليل فلج اطفال يا حساسيت به پني سيلين كه معلوم نشد عامل كدام بوده،٣ سانتي متر كوتاه ميشود و همين الان براش اين اتفاق افتاده.احتمال داره بدليل غيرنرمال شدن پا اين انروفي رخ داده يا حتما علتش اسيب عصب هستش؟

 17. ali می‌گوید:

  سلام اقای دکتر اقای دکتر مشکلی که دارم وقتی از خواب بلند میشم کلا دستم رو نمیتونم تکون بدم بعد از چند ثانیه کم کم به حالت عادی برمیگرده و احساس میکنم خون با فشار تو دستم جریان داره تقریبا هفته چند بار اتفاق میفته و همچنین بعضی وقت ها هم تو خواب نفسم بند میاد و سریع بیدار میشم یعنی برای چند ثانیه کلا قطع میشه اقای دکتر کمکم کنید پیش کدوم متخصص مراجعه کنم مرسی از شما

 18. ehsan می‌گوید:

  سلام عرض خسته نباشید
  آقای دکتر من 1 ماهی هست که در عضلات ساق هر دو پاهام پرش های ریز عضلانی و متوالی دارم که اعصاب خورد کن شده همچنین گاهی اوقات درد و گرفتگی در هر دو عضلات ساق پاهام دارم و گاهی اوقات گرفتگی عضله ی شدید که یک منطقه ی 5 الی 10 سانتی متری در یکی از ساق های پایم دارم.
  قابل ذکر نیز هست که من 2 الی 3 ماه استرس و اضطراب داشتم که این مشکل بعد از پرش و گرفتگی بعد از تقریبا 1 ماه برایم به وجود اومده.
  و این رو هم باید اضافه کنم که پرش های عضلانی گاهی اوقات تا دستان من هم میاد. و گاهی اوقات احساس سرما در تمام بدنم میکنم خصوصا پاهایم و از اون موقعی هم که اسم این بیماری وحشتناک رو شنیدم و علایمش رو خوندم بسیار بسیار ذهنم رو مشغول کرده که آیا من این بیماری رو دارم یا نه؟
  همچنین گاهی اوقات احساس ضعف در عضلات ساق پایم میکنم و من قبلن سیگار میکشیدم که الان حدود 6 ماهی هست که دیگه نکشیدم.
  وقتی هم که به کاری مشغول میشوم پرش عضلانیم کم میشه و گاهی اوقات اصلا دیگه پرش عضلات رو حس نمیکنم.
  و وقتی که با دقت به عضلات ساق پاهایم نگاه میکنم یک سری پرش های ریز وجود داره که من اصلا حسشون هم نمیکنم.
  حالا سوال اصلی من از شما اینه که با توجه به سابقه ی استرس اضطرابی که دارم ممکن هست که این پرش های اعصاب خورد کن و درد و ضعف مربوطه به استرس باشه یا از بیماری باشه….؟
  با تشکر.

 19. یاسر می‌گوید:

  با سلام خدمت دکتر اقای دکتر مشکلی دارم که دست هام زود خسته میشن تو انجام کارهام بعد از اتمام کارهام درد خفیفی تو عضلات دست هام دارم و همچنین پرش،عضلانی تقریبا ۳ ماه میشه دارم اقای دکتر تو نت سرچ کردم علایم ال اس رو نشون میده درضمن ۳۰ساله هستم ایا این احتمال وحود داره مرسی

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این بیماری در افراد بالای 65 سال کمتر از یک در هزار است پیش از آن خیلی از بیماریها در نوبتند. علائم احساسی اغلب در معاینه واقعی تشخیص داده نمیشود.

 20. یاسر می‌گوید:

  سلام مجدد اقای دکتر تشکر میکنم که جوابم رو دادید اقای دکتر ایا دارویی هست که بتونه پرش ها رو درمان کنه و یا خودبخود متوقف میشه ؟ و ایا خیلی زمان میبره که خود بخود متوقف بشه ؟خیلی از شما ممنونم

 21. محمد می‌گوید:

  سلام آقای دکتر.بنده بیست و سه سال سنمه و حدودا دو سال میشه که در تمام بدنم پرش عضلاتو تجربه کردم.همون موقع ام ار ای مغز دادم ک چیزی رو نشون نداد.مواقعی بوده ک کم شده یا حتی از بین رفته.ولی همچنان ادامه داره.بنظر شما ممکنه بطور کامل بر طرف شه یا با توجه ب اینکه این مدت زیاد باقی مونده ممکنه تا اخر عمر همراهم باشه.دارویی هم تو این مدت مصرف نکردم.

 22. عبیدی می‌گوید:

  سلام اقای دکتر پرش عضلانی مستمر به مدت 6 بددن علایم و عارضه دیگه ای نیاز داره برم پیش دکتر متخصص در ضمن ۳۵سالمه مرسی از جنابعالی

 23. Mazi007 می‌گوید:

  سلام من از قدیم دچار خودبیمار پنداری هستم حدود ۶ ماه که افسردگی گرفتم و وزنم به دلیل کم اشتهایی کم شده اکنون ۱ ماه که دچار پرش عضلانی و لرزش عضلات شدم بیشتر پرش ها در پشت ساق پام هستش بعضی وقتا به خصوص بعد بیداری صبح مشکل در دفع ادرار دارم که کامل تخلیه نمیشه ۲۴ سالمه ام ار ای و ازمایشات ادرار و خون دادم نرمال بوده دکتر مغز و عصاب ازم تست حرکتی گرفتن گفتن چیزی نیست من همش ترس دارم که گرفتم با بیشتر شدن استرس پرش های عضلانی بیشتر میشه مشکل روده و اریتمی قلبی هم دارم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   همه این علائم هم رابطه با همان مشکل اولیه است در واقع بیماری جسمی مشخص تایید نشده است درمان وسواس و افسردگی اولویت میباشد

 24. مهران می‌گوید:

  با سلام
  آقای دکتر ممکنه که این بیماری با افسردگی و استرس مرتبط باشه و دلیل ایجادش همون موارد باشن؟؟

 25. Mazi007 می‌گوید:

  سلام اقای دکتر ببخشید دوباره سوالی دارم من برای افسردگی از قرص زپرکسا استفاده میکردم و اشتهام تو این ۱ ماه که پرش شروع شده خیلی زیاد هست از وزن ۸۲ به ۸۸ رسیدم لرزش دست دارم ولی همه علایم با استرس و خوندن نشانه های بیماری های خاص بیشتر میشه بنده که گفتم دچار خود بیمار منداری از سنین بجگی بودم و متاسفا درمان نکردم مشکل پرش من از زمانی اغاز شده که ۱ ماه پیش به تماشای کشتی ایران نشسته بودم و خیلی هیجان داشتم طوری قلبم میزد که انگاری میخواست از سینه ام در بیاد و پرش از اطراف نافم شروع شد و همینطور مایین رفت و بیشتر تو پاهام هستش من واقعا نمیتونم اضطرابم رو کنترل کنم هی با خودم کلنجار میرم که تو مریض نیستی همه مشکلات از استرس هست برای چند ساعت اروم میشم ولی دوباره به بیماری فکر میکنم قرص ها هم خیلی جواب نمیده رو اضطراب و استرسم انقدر قدرت خود بیمارپنداری بنده قوی است که اگر ۲ دقیقه به علایمی مثل گیر کردن راه گلو فکر کنم دقیقه این علایم رو پیدا میکنم با اینکه ام ار ای و انواع ازمایشات خون و ادرار و مدفوع و نوار قلب و سونوگرافی دادم خسته شدم من ساکن اتریش هستم و اینجا بهترین دستگاه های تشخیصی هست اما هیچ تشخصی ندادن و گفتن نرمال هستی واقعا خسته شدم فشارهای زیادی در بچگی بخاطر از دست دادن والدینم بهم اومده و الانم این فشارها و ترس بیماری و منتظر اتفاق های بد هستم ببخشید خیلی حرف زدم کمی درد دل کردم یه سوال دیگه اینکه من با یک نفر که ای اس ال داره صحبت کردم و بهم گفت کسی که این بیماری رو داره لاغر میشه ولی من چاق تر شدم نصبت به ۱ ماه قبل ممنون از راهنماییتون لطفا خیالم رو راحت کنید ممنون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   درمان طولانی مدت با داروهای مناسب بدون عوارض افزایش وزن و مهمتر از همه روان درمانی شناختی رفتاری را بایستی با روان پزشک مجرب و با حوصله که اوقات بیشتر برای راهنمائی صرف کند ضروری است

 26. آیسان می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید
  مادر من 65 سال سن دارد و 3 ماه پیش در نوار عصبی تشخیص mnd را داده اند در ناحیه پای چپ حس خیلی ضعیف ودر پای راست هم ضعف وجود دارد در ناحیه دستها ضعف تا حدی است که امکان بلند کردن اجسام سنگین وجود ندارد اما زبان عادی است در قسمت تنفس به دلیل اینکه دچار آسم است اسپری مصرف می کند آیا تشخیص این بیماری فقط با نوارعصبی است؟ یا روش تشخیص دیگری هم وجود دارد؟ درمانی برای این بیماری وجود دارد؟ ورزش مناسب است؟ و اینکه سیر پیشرفت بیماری چند ماه یا سال طول می کشد؟
  خواهشمندم مرا راهنمای بفرمایید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   تشخیص MND با معاینه بالینی و رد دیگر عوامل احتمالی در رابطه با علائم است. سیر بیماری و پیشرفت علائم تشخیص را بیشتر تایید میکند. داروهای کمکی نه درمان قطعی موجود است حتما پزشک معالج تجویز میکند. همه نوع ورزش و تغذیه کامل از همه نوع و آرامش فکری برای حفظ سلامتی شان مهم است. سیر بیماری را از روی پیشرفت بیماری میتوان تخمین زد.

 27. فریبا مرمرشاهی می‌گوید:

  سلام دکتر من زبونم گرفته و عضلات دهنم شل شده آب دهنم زیاد شده حافظه ام ضعیف شده بوها عوض شده طعم غذا رو زیاد حس نمیکنم تو عضلاتم گرفتگی هس لرزش عضلات دارم .تو MRIکه دوبار انجام شده مغز کاملا سالم هست به نظرتون مشکل من چیه

 28. محمدی می‌گوید:

  اقای دکتر سلام خسته نباشید اقای دکتر من مشکلم درد قفسه سینه سمت چپ هست بیش از چند ساله که بطور خفیف هر از گاهی بروز میکنه رفتم متخصص قلب و بعد از چند تا ازمایش که تقریبا ۷ تا بود،گفتن مشکلی نداری این مشکله عصبیه و هر از گاهی که خبری میشنوم درباره کسی که سکته کرده و یا در انترنت اتفاقی موضوعی درباره حمله قلبی میبینم این درد شدت پیدا میکنه بطوری که تا نخوابم از بین نمیره و همچنین که از خواب پا میشم اولش درد ندارم ولی کم کم این درد سراغم میاد ممنون میشم اگه راهنمای ام کنید کع منظور از عصبیه یعنی چی? با ارزوی موفقیت و تندرستی برای شما

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این مشکل در رابطه با تلقین و ترس از بیماری است با درمان اضطراب و روان درمانی شناختی قابل کنترل است.

 29. محمدی می‌گوید:

  خیلی ممنونم از راهنمایی که کردین براتون ارزوی موفقیت دارم اقای دکتر میشه بهم بگین قرص اندریال ۴۰ میلی گرم برای چی برام تجویز کردن ایا به خاطر اضطراب هست ؟ برام تجویز کردن هر روز ۱ عدد و من به خاطر ترس از اینکه عوارض داشته باشه هر روز مصرف نمیکنم اگه امکانش هست در این باره هم راهنمای ام کنید خیلی ممنونم از شما

 30. سامان می‌گوید:

  با سلام خدمت دکتر اقای دکتر من درباره پرش عضلانی تو نت سرچ میکردم که به طور اتفاقی با سایت شما اشنا شدم و خوشبختانه از سوال و جواب های سایت شما خیلی از جواب هامو گرفتم یه سوالی داشتم از خدمتون اگه میشه پاسخ بدید من بعد از یه حادثه ای دچار پرش عضلانی شدم به دکتر عمومی مراجعه کردم قرص ضد اضطراب برام تجویز کردن دققیا اسمش یادم نیست چه قرصی بود ولی اثری نداشت بعد از اون به متخصص مغز و اعصاب کردم که گفت پرش عضلانی مسئله شایعی هست و خیلی مهم نیست و معاینه سرپایی کردن و گفت مشکلی نداری و فقط قرص سترالین ۵۰ برام تجویز کردن هر روز نصف قرص متاسفانه هیچ تاثیری نداشته ایا داروی خاصی هسست که از شر پرش ها خلاص بشم ؟در ضمن تقریبا ۸ ماه که پرش عضلانی دارم با تشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   انواع متعدد ضد اضطراب با نرمش و آرامسازی ارادی میشود کنترل نمود. تجویز دارو دارو از این طریق منع قانونی دارد.

 31. m می‌گوید:

  سلام اقای دکتر خسته نباشید
  من خانمي سي ساله هستم و نزديك سه ماه هست كه زير، چشم چپم میپره ولی علاوه بر این مدتی هم هست که پشت بازوی چپم دچار پرش میشه و عین نبض برای چند ثانيه ميزنه و این بطور هر چند دقیقه یبار تکرار میشه بطوریکه موقع بعدش یکم احساس شلی و بیحسی رو توی دستم حس میکنم میترسم به بیماری خطرناکی دچار شده باشم البته در کنارشم حس میکنم ضربان قلبم تند تند میزنه تپش قلب رو یکم بیشتر از, حالت عادی, حس میکنم یا ته دلم میلرزه کلا لطفا بهم بگین چه مشکلی دارم.

 32. سامان می‌گوید:

  خیلی ممنونم از پاسخ شما اقای دکتر موندگاری پرش ها خوبخود باعث عارضه ای دیگه ای نمیشه منظورم اینه اگه درمان نشه باعث مشکلات دیگه ای نمیشه متشکرم

 33. Saman می‌گوید:

  سلام اقاي دكتر. من ٢٧ سالم هست. در ارووپا زندگي ميكنم. به مدت ٢ سال و يك ماه هست كه پرش عضله دارم در تمام نقاط بدنم. چندين بار ازمايش خون دادم و نرمال بوده. مگنيزيم و كلسيم و استفاده كردم تغييري مشاهده نشد. ٥،٦ بار هم به پزشك خانواده ام رفته ام قدرت بدني و رفلكس ها ر چك كردن و نرمال بوده و اتروقي مشاهده نشده. وزن هم كم نكردم. ايا اگر بيماري هاي MND بود بعد از دو سال خودشو نشون نمي داد؟ ايا نياز هست بخوام به متخصص رجوع كنم؟
  ممنون.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   به احتمال قریب به یقین مشکل علامت بیماری جدی نیست تا موقعی که علائم دیگری ندارید نیاز به بررسی بیشتر نیست.

 34. عزیزی می‌گوید:

  با سلام خدمت اقای دکتر اقای دکتر من مشکلم درد راندومی تو عضلات هست و که از جایی به جایی منتقل میشه و همچنین فاسیکولاسیون پراکنده تو بدنم دارم به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کردم با معاینه مختصر فیزیکی فقط بدون تست خون و ام ار ای فرمودند مشکلی نمیبینم فقط سترالین ۵۰ تجویز کردن و گفتند بعد از یک ماه مراجعه کنم تا امروز که بیشتر از یک ماه شده تاثیری مشاهده نکردم فقط بعضی روزها پرش عضلانی هم خیلی زیاده و بعضی روزها اصلا ندارم ایا نیازی هست برم ام ار ای بگیرم و مجددا به متخصص مراجعه کنم مشکلم فقط درد راندومی خفیف و پرش عضلانیه بدون عارضه دیگه ای ممنون

 35. عزیزی می‌گوید:

  با سلام مجدد اقای دکتر من امروز مراجعه کردم به متخصص مغز و اعصاب چند تا معاینه سرپایی انجام دادن از جمله چشم ها و رفلکس و راه رفتن و تعادل گفت همه چیزت نرماله فقط پراپونول تجویز کزدن خواستم نظر شما رو بدونم این معاینه کافی هست برای رد ای ال اس یعنی اکه کسی ال اس داشته باشه تو معاینه فیزیکی مشخص میشود خیلی ممنون از وقتی که در اختیارهم وطن هام میزاری با سپاس فراوان

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   همین اندازه معاینه برای تشخیص کافی است.

   • وحید می‌گوید:

    سلام اقای دکتر
    من ۲۹ سال سن دارم و خارج از ایران زندگی‌میکنم. بعد از یک سرماخوردگی و سرفه های شدید ، درد مبهمی در قسمت چپ سینه و پشتم احساس میکزردم که به دست چپ و شانه چپم هم سرایت میکرد. با انجام ازمایش خون و ایکس ری قفسه سینه و نوار قلب گفتن که چیز مهمی نیست. حالا مدتیه که بازوی چپم پرش عضلانی دارد. خیلی هم از بیمارشدن میترسم و خیلی در اینترنت جستجو میکنم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     این علائم نشانه های شناخته شده اضطراب و ترس از بیماری است با کنترل استرس و سرگرمی سالم و اعتماد بنفس کنترل میشود.

 36. عزیزی می‌گوید:

  خیلی ممنونم ازت اقای دکتر ان شالله که همیشه موفق و سلامت باشید

 37. محسن می‌گوید:

  سلام آقای دکتر من بازو راستم پرش عضلانی با نبض شدید داره هر دم پرش با نبض شدید اتفاق میفته چیکار کنم ?

 38. نوید می‌گوید:

  سلام اقای دکتر لطف کنید این سوالمو جواب بدید خیلی حیاتیه
  مادرم تقریبا ۳ هفته پیش پرش عضلانی در دستش شروع شد و انگشت شصتش در گاهی اوقات در خواب و بیداری پرش داشت تحقیق کردم دیدم از علایم اضطراب میتونه باشه چون مادرم خیلی خیلی عصبیه دیگه نگرانیم کم شد گفتم بابات اضطرابه الان دو سه روزی میگه قدرت تطابق چشماش کم شده ینی وقتی یهو از تماشای دور میخواد نزدیک رو ببینه چند ثانیه ای تار میبینه دستاشم میگه زیاد توان نداره ینی میگه حس داره مثلا چیزا رو حس میکنه ولی خیلی مث ثابق میگه حس میکنم نمیتدنم اجسام رو تو دستم بگیرم به ویژه خودکار خدا رو شکر علایمی مثل افتادن قاشق از دست و یا چیزای دیگه نداشته ایا ممکنه این بیماری als باشه؟ یا میتونه بیماری های دیگه ای باشه ؟خواهش میکنم پاسخ بدید در ضمن مادرم ۴۲ سالشه

 39. نوید می‌گوید:

  تقای دکتر در تکیمل نظر قبلیم باید بگم که همچنین خستگی زود رس و بیحالی هم دارن مادرم

 40. عزیزی می‌گوید:

  سلام اقای دکتر من بعلت پرش عضلانی که داشتم به دکتر مغز و اعصاب مراجعه کرده بودم و برام قرص سترالین تجویز کرده بودن الان بیشتر از ۱ ماه میشه که استفاده میکنم و تقریبا پرش عضلانی صفر شده و ایشون گفته بودن که بهشون بعد از یک ماه مراجعه کنم الان نیازی هست دوباره برم پیش متخصص و درضمن گفته بودن که باید ۶ ماه باید این قرص ها رو مصرف کنم به نظر شما عوارضی نداره این قرص با تشکر

 41. عزیزی می‌گوید:

  با سلام خدمت اقای دکتر من مراجعه کردم به دکترم گفتن حداقل ۳ ماه ادامه مصرف کن تا مشکلت صدرصد حل بشه الان مشکلی که دیروز برام پیش امد درد شدید بعد از مصرف قرص سترالین بود که حالت تهوع بهم دست دادو استفراغ کردم بعد از اون تا الان اون درد رو دارم تو معده ایا مربوط به این قرص هاس ؟ناگفته نماند که با شکم خالی مصرف کردم ایا من دچار زخم معده شدم ؟مرسی

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   از دو حال خارج نیست یا معده حساس به دارو یا خیال وتجسم ناخود آگاه عوارض، متخصص گوارش با مصاحبه و معاینه تشخیص میدهد.

 42. سودابه می‌گوید:

  سلام عرض خسته نباشید
  آقای دکتر من بعضی وقتها در عضلات ساق هر دو پاهام پرش های ریز عضلانی و متوالی دارم
  البته من 8 سال خیلی با استرس زندگی کردم البته الان بهترم ولی زود استرس میگیرم
  و این رو هم باید اضافه کنم که پرش های عضلانی گاهی اوقات تقربیا در تمام بدنم خیلی ریز احساس میکنم. و گاهی اوقات احساس سرما در تمام بدنم میکنم خصوصا پاهایم خیلی سرد میشه.
  گاهی اوقات پرش عضلات ندارم و بعضی وقتها به سراغم میاد. البته الان یک روزه دارم و پارسال هم برایم این مشکل پیش اومده بود.
  وقتی که با دقت به عضلات ساق پاهایم نگاه میکنم یک سری پرش های ریز وجود داره
  حالا سوال اصلی من از شما اینه که با توجه به سابقه ی استرس که من دارم ممکن هست که این پرش های اعصاب خورد کن و درد و ضعف مربوطه به استرس باشه یا از بیماری باشه….؟
  با تشکر.آقای دکتر خواهش میکنم جواب بدید؟ خیلی نگرانم؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این علائم بیشتر در رابطه با تلقین بیماری است اگر در معاینه اعصاب سالم باشید در مان استرس کافی خواهد بود.

 43. سودابه می‌گوید:

  البته آقای دکتر یک درد هم تو قفسه سینم پیش میاد بعدا تپش قلب میگرم و دست چپم درد میکنه البته من مشکل معده هم دارم زخم معده و ورم معده.سرگیجه هم میگیرم

 44. سودابه می‌گوید:

  آقای دکتر ببخشید من یاد رفتم چند نکته دیگه رو بگم خدمتتون. من کم کاری تیروئید دارم و البته الان نرمال هست و چیزی که هست شاید من خیلی عجله ای نوشتم اینکه اول درد از دست چپم شروع میشه تپش قلب میگیرم بعد چند ساعت پرش عضله پام شروع میشه و البته پاهام هم سرد میشه. همیشه دعاتون میکنم خیلی تحسین داره که شما به هموطنان خودتون کمک میکنید. همیشه پاینده باشید.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   درد سینه و بازو اگر در معاینه قلب سالم هستید، و اگر پرشها در معاینه اعصاب منشاء مغزی نداشته باشد بایستی استرس را درمان کنید.

 45. سها کرمانی می‌گوید:

  سلام وقت بخیر
  آقای دکتر من دوسال قبل نگران بودم که ام اس گرفته باشم…ام آر آی دادم دکتر نورولوژیست گفت سالمی خداروشکر
  اما بعد از دوسال الان یک ماهه حدودا دوبار در روز گلوم میخاره و سرفه ام میگیرهو گاهی گلوم خشک میشه…. سه روزه یکم کنار انگشت کوچکه دست چپم مور مور میشه….دیشب هم سردم شد کل تنم لرز گرفت اما بعد از اینکه گرمم شد بازم دوسه ساعت میلرزیدم….میخوابیدم خوب میشد اما از استرس از خواب بیدار میشدم باز میلرزید
  ینی ام اس یا ای ال اس هست؟لزرش بدنم نگرانم کرده تورو خدا کمک کنید…سپاس

 46. کیانوش می‌گوید:

  سلام آقای دکتر عزیز.من 41 سالمه از عید امسال پای راستم شروع به لاغر شدن و عدم تعادل داشتم.ومدام پای راستم پیچ میخورد نزد دکتر بابک زمانی رفتم با آزمایش MG1 و پروتئینهای خونی که به آلمان فرستاده شد.و همچنین MRI. ایشون پس از گرفتن نوار عصب و عضله تشخیص بیماری MND رو دادن و دکتر شهریار نفیسی هم همین تشخیص رو دادن که قرص Rilutek مصرف میکنم .دست راستمم مقداری قدرتش کم شده ولی وزنم کاهش پیدا نکرده و بعضی وقتا غذا وارد نای میشه.در صورتیکه کلیه آزمایشات خونی و MRI من سالم بوده شما هم معتقدین که بنده به این بیماری مبتلا شدم؟اینکه شنیدم در آلمان از طریق سلولهای بنیادی پیشرفت این بیماری قابل کنترله حقیقت داره ؟؟ ممنون میشم اگه بنده رو راهنمایی بفرمایین

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با توجه به نتیجه بررسی ها و سیر بیماری تشخیص قابل معتبر است موارد متعدد از درمان با سلولهای بنیادی با شکست مواجه بوده و در بعضی مراکز موارد موثر هم گزارش شده در مورد بیماری شما که از نظر گرفتاری حلق نسبتا پیشرفته است احتمال نتیجه خوب بنظرم کم است. ورزش و تغذیه خوب و آرامش فکری را مراقب باشید.به امید سلامتی شما.

 47. سها کرمانی می‌گوید:

  سلام
  خسته نباشید
  حدود دو ماه هست گلوم یهو میخاره و سرفه ام میگیره،اوایل دو بار در روز بود،یک مدت خوب شد و الان دوباره تقریبا ده بار در روز اینجوری میشم…..هم دفعه قبل و هم الان کمی اسهال دارم……کمی پشتم زود خسته میشد که الان بهتر شده…..قبل از این که اینجوری بشم دقیقا همون دوماهقبل،آزمایش دادم و میزان گلبول سفید نرمال هست و کمی…خیلی کم، کم خونی دارم ….آیا مشکل حادی هست؟خیلی میترسم ای ال اس باشه

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این علائم نشانه بیماری مغزی نخاعی نیست اختلال اضطرابی بیشتر مطرح است.

   • سها کرمانی می‌گوید:

    ممنون از پاسخگوییتون….اما آقای دکتر من دیشب احساس میکردم یه چیزی گلوم رو. فشار میده و تنگی نفس دارم و امروز هم احساس سوزش روی زبانم میگردم ولی چیز داغی نخورده بودم…..ظهر هم احساس میکردم غذا از گوم سخت پایین میره و هنوزم انگار یه چیزی تو گلومه….همچنان کمی اسهال دارم واقعا همه اینا از استرس میتونه باشه؟ من در اینترنت سرچ کردم نوشته ای ال اس از علائم کوچک حلقی و زبانی میتونه شروع بشه و واقعا نگرانم،امیدوارم چیز خاصی نباشه

   • سها کرمانی می‌گوید:

    از کجا بفهمم غذا وارد نای ام شده یا نه؟نکنه حلقم از کار افتاده و غذا وارد نای ام میشه؟؟

 48. سها کرمانی می‌گوید:

  ممنون از پاسخگوییتون….اما آقای دکتر من دیشب احساس میکردم یه چیزی گلوم رو. فشار میده و تنگی نفس دارم و امروز هم احساس سوزش روی زبانم میگردم ولی چیز داغی نخورده بودم…..ظهر هم احساس میکردم غذا از گلوم سخت پایین میره و هنوزم انگار یه چیزی تو گلومه….همچنان کمی اسهال دارم واقعا همه اینا از استرس میتونه باشه؟ من در اینترنت سرچ کردم نوشته ای ال اس از علائم کوچک حلقی و زبانی میتونه شروع بشه و واقعا نگرانم،امیدوارم چیز خاصی نباشه

 49. حسین زاده می‌گوید:

  با سلام و عرض خسته نباشید خدمت دکتر عالیقدر ببخشید شاید سوالم تکراری باشه آگه میشه لطفا پاسخ بدید من 30 ساله و تقریبا بالای 1 سال میشه که پرش عضلانی بصورت پراکنده….. همش به تو فکر این بیماری لعنتی میرم و همش با خودم میگم آگه من سالم چرا عضلاتم میپره خیلی خیلی ببخشیداز اینکه طولانی شد مرسی از شما دکتر عزیز

 50. H می‌گوید:

  سلام آقاي دكتر من ١٧ سالمه و از يك سال و نيم پيش كف پاهام شروع كرد به مور مور كردن حالا بعد از اين مدت پرش و لرزش عضلاني شديد. دارم و دستا و پاهام هم گاهي بي جون ميشه همچنين احساس نبض جاهاي مختلفم دارم و هميشه احساس كرختي و خواب آلودگي دارم..همراه اين علائم تاري چشم هم پيدا كردم يعني وقتي رو موبايل يا كتاب نگاه ميكنم بعد سرم رو بالا ميارم مثله قبل واضح نميبينم و بايد چند لحظه صبر كنم تا بهتر شه. البته كنكوري هستم و در روز ٥٠ قدم هم راه نميرم و بيشتر نشستم و تو تابستون يه دوره استرس خيلي شديدي بهم وارد شد.
  ولي اين لرزش ها انقد شديد هست كه احساس ميكنم شلوارم رو هم تكون ميده دكتر هم رفتم ام ار اي هم دادم ولي گفتن چيزي نيست.
  اما اين لرزش و پرش منو خيلي از اي ال اس ترسونده چون عموي بابام دارن و با اين مريضي تا حدودي آشنام.
  ممنون ميشم راهنمايي كنيد

  • H می‌گوید:

   همچنين وقتي گريه ميكنم سرم مور مور ميشه و گاهي بدون اينكه سردم باشه تو كل بدنم يه جريانس مثله وقتي كه سردمونه ايجاد ميشه و پوستم دون دون ميشه.
   اميدوارم چيز بدي نباشه چون انگيزه من واسه رتبه شدن تو كنكور خيلي زياد بود ولي الآن همه ي حواسم به بدنمه و نميذاره با تمركز درس بخونم.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   آ ال اس بیماری سنین بالا است خطر یکجا نشستن طولانی و تلقین بیماری غیر محتمل بیشتر مخرب است اگر نتوانی از گرفتای افکار وسواسی خودت را آزاد بکنی درمان دروئی و راهنمائی روان پزشکی قطعا ضرورت دارد.

   • H می‌گوید:

    ممنون
    يعني به نظرتون همه ي اين علائم مخصوصاً بي حالي دست و پا و تاري چشم صرفاً به دليل استرس هست؟ و نيازي نيست دوباره برم دكتر؟

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     هر بار شک کردید راحتترین و ترزانترین راه حصول اطمینان معاینه مجدد با رویکرد منطقعی است

     • H می‌گوید:

      سلام آقاي دكتر عذر ميخوام مجدداً مزاحم ميشم.
      من چند روزه علاوه بر مسائلي كه قبلاً گفتم گرفتگي عضله همراه با درد واسم پيش اومده.
      اول ماهيچه سه سر بازو بعد اون رفت و ماهيچه دو سر گرفت.بعد از چند روز كه همه ماهيچه ها خوب بود حالا كتف چپم گرفته.
      اين خيلي منو ترسونده لطفاً بفرماييد كه اين ها خطرناكه؟

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      بنظر نمیرسد مسئله عضوی جدی مطرح باشد

     • H می‌گوید:

      در ضمن حدود سه هفته همه يعلائم از بين رفته بود و كاملاً عادي بودم اما دوباره شروع شده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


3 − یک =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>